От х:

Днес в x:

28 °C

В петък обсъждат нова наредба за финансиране на културата в Хасково

Предварително обществено обсъждане на нова Наредба за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково ще се проведе в зала "Хасково" утре /24 януари 2020 г./ от 15 часа. Това съобщи авторът на проекта на нормативния документ Деян Янев - общински съветник от коалиция "Демократична България - Обединение".

Той поясни, че в наредбата са заложени доста промени. Няколко са обаче основните акценти. Сред тях е промяна в начина на кандидатстване на читалищата за финансиране. В наредбата е посочено, че читалищата трябва да подадат само едно искане, в което да опишат за какви дейности ще използват субсидията, която ще получат. Досега се е налагало читалищата да подават по няколко искания за отделни дейности и проекти.

Запазва се максималната сума, която може да получи едно читалище и тя е в размер на 10 000 лева. Разпределянето на субсидията ще е и на база субсидирани бройки в читалищата.

Промяна ще има и в реда за одобряване на културните проекти. Те ще се оценяват от 7-членна комисия, а не от 9-членна, както досега. Всеки един от ценяващите ще попълва карта с оценки по зададени критерии. Най-съществената промяна ще е в направление "Културни инициативи". Разпределението на субсидията ще става след класиране на база получен брой точки. Един кандидат може да подаде до две искания на година, а не по няколко, както преди. Размерът на финансиране на една дейност ще е до 9 000 лв., а не до 10 000 лв., както беше преди.

Според Янев, с промените ще се подобри обективността при оценяването и осигуряване на кандидатите необходимите средства за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват.

Съветникът каза още, че с промените ще бъдат изчистени и опростени процедурите за кандидатстване за финансиране на културни инициативи.

На срещата в петък са поканени всички културни деятели. Идеята на Деян Янев е наредбата да бъде обсъдена и евентуално, ако е необходимо да се направят корекции и едва тогава да бъде внесена в Общинския съвет.

Ето цялата наредба:

НАРЕДБА

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРА

В ОБЩИНА ХАСКОВО

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Община Хасково осигурява закрила и развитие на местната култура чрез финансовото подпомагане със средства от собствените приходи на Общината на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци.

(2) Финансовото подпомагане на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци със средства от собствените приходи на Община Хасково се осъществява по реда на тази наредба.

(3) Общият размер на финансовите средства от собствените приходи на общината за подпомагането на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци се определя с решение на Общинския съвет за приемане на бюджета на Община Хасково за съответната година.

Чл. 2. (1) Определеният общ размер на финансовите средства в бюджета на Община Хасково за подпомагане на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци се разпределя в пет направления, както следва:

1 За субсидиране на читалищата на територията на община Хасково – 17 % от общия размер на финансовите средства;

2. За дейности на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци – 60 % от общия размер на финансовите средства;

3. За мобилност на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци – 16 % от общия размер на финансовите слредства;

4. За подпомагане на млади творци – 2 % от общия размер на финансовите средства;

5. За издаване на книги и други печатни издания с културна стойност – 5 % от общия размер на финансовите средства.

Чл. 3. (1) Право на финансово подпомагане от собствените приходи на Община Хасково имат:

1. Културни институти на територията на община Хасково.

2. Местни читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

3. Местни организации, опериращи в сферата на културата.

4. Местни творчески съюзи.

5. Местни творци.

(2) Нямат право на финансово подпомагане юридически и физически лица, които:

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

2. се намират в ликвидация;

3. имат парични задължения към държавата или към Община Хасково, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

4. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;

5. не са изпълнили условията по предходно финансиране от Община Хасково;

6. са в конфликт на интереси.

(3) Не се допуска финансова подкрепа за:

1. дейности и културни продукти, създадени с участието на политически партии или други политически организации;

2. дейности, чрез които се популяризират идеи за политическо, етническо или религиозно разделение и противопоставяне;

3. дейности и културни продукти, създадени с цел генериране на печалба;

4. заплащането на други данъци и такси извън пряко възникналите при изпълнението дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

5. разходи, възникнали преди реализацията на дейностите, финансирани по реда на тази наредба.

Чл. 4. (1) Максималният размер на финансовата подкрепа се определя, както следва:

1. За субсидиране на общинските читалища – 17 % от общите финансови средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 000 лв. за всяко отделно читалище.

2. За финасово подпомагане на културни прояви - концерти, изложби, представления, фестивали, срещи с дейци на културата, представяне на нови културни продукти и творчески работилници и др. - 60% от общите финансови средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 8000 лева за отделна културна проява.

3. За мобилности – 16 % от общите финансови средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 2000 лева за отделната мобилност.

4. За творчески стипендии на млади творци до 29-годишна възраст – 2% от общите финансови средства, определени в бюджета на общината, като размерът на стипендията е от 200 до 1000 лева.

5. За издаване на книги – 5% общите финансови средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 2000 лева за издаването на една книга.

(2) Кандидатстването за финансово подпомагане се извършва, като се попълва искане по образец, което представя в деловодството на Община Хасково в срок до 31 март на текущата календарна година.

(3) При остатък на финасови средства, които не са разпределени на първия етап на кандидатстване, новият срок за представяне на исканията за финансово подпомагане е 30 май на текущата календарна година.

(4) Всеки отделен кандидат може да представи искане за финансова подкрепа на 2 културни прояви и/или 2 мобилности.

(5) Всеки отделен кандидат може да кандидатства за финансова подкрепа за издаването на 1 книга.

(6) Всеки отделен кандидат на възраст до 29 години може да кандидатства за една стипендия за млад творец.

(7) Читалищата подават едно искане за получаването на финансова субсидия.

(8) Кандидатите, които са свързани лица, се считат за един кандидат.

ІІ. РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРИРАЩИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ЧИТАЛИЩА И ТВОРЦИ

Чл. 5. (1) Финансовите средства, определени в бюджета на Община Хасково за подпомагане на местни организации, опериращи в сферата на културата, местни културни институти, читалища и творци се разпределят с решение на Експертна комисия.

(2) Експертната комисия се създава към Община Хасково със заповед на кмета на общината в срок до 20 март на календарната година.

(3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 7 членове и 2 резервни членове, от които:

- трима членове, общински съветници от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания;

- двама членове, представители на общинската администрация, от които единият е секретар;

- един член, представител на местните културни институти, и един резервен член;

- един член, представител на местните читалища, и един резервен член;

(4) Членовете на комисията, общински съветници от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, се предлагат от председателя на Общинския съвет;

(5) Членовете, представители на общинската администрация, се предлагат от кмета на общината;

(6) Членовете, представители на местните културни институти, се предлагат от ръковдителите на културните институти;

(7) Членовете, представители на местните читалища, се предлагат от секретарите на читалищата.

(8) На първото заседание комисията избира председател, който ръководи дейността й.

(9) Членове на комисията не могат да бъдат лица, които са свързани лица с кандидатстващи за финансово подпомагане.

Чл. 6. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане:

 1. взема решение за одобряване или за неодобряване на разхода за субсидия и за размера му, въз основа на исканията по чл.4., ал.1, т.1;

 2. извършва класиране на исканията на кандидатите за финансово подпомагане по чл.4, ал.1, т.2., т.3, т.4 и т.5, като всеки от членовете на комисията съставя своя оценъчна карта;

 3. определя окончателна оценка за искането на всеки кандидат, която е средният брой точки от точките, поставени в оценъчните карти на членовете на комисията;

 4. въз основа на класирането определя кандидатите, които ще получат финансово подпомагане по реда на тази наредба до общия размер на финансовите средства по петте направления;

 5. в срок до 20 април на текущата календарна година съставя протокол, в който се съдържат имената на кандидатите за финансово подпомагане, дейностите и/или културните продукти, за които се иска финансиране, полученият общ брой точки при оценяването, извършеното класиране и решението за кандидатите, които да получат финансово подпомагане.

(2) Колективните решения на комисията се вземат с мнозинство от 50% плюс един от гласовете на присъстващите.

(3) Заседанията на комисията са легитимни, ако присъстват 50% плюс един от членовете й.

Чл. 7. (1) Отчитането на получените финасови средства става чрез отчет по образец, който се разглежда от петчленна комисия, назначена от кмета на Община Хасково, в срок до 31 януари на следващата календарна година.

(2) В 14-дневен срок от съставянето си комисията взема решение с обикновено мнозинство за одобряване или за неодобряване на подадените отчети и съставя портокол, като на всички лица, получили финансова подкрепа през предходната календарна година, се изпраща съобщение с решението на комисията.

(3) Колективните решения на комисията се вземат с мнозинство от 50% плюс един от членовете й.

(4) Решенията на комисията могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от получаването на съобщението с решението й.

(5) В 14-дневен срок от получаването на жалбата комисията взема решение, което е окончателно.

(6) Лицата, чиито отчети не са одобрени или които не са подали своя отчет в сроковете по тази наредба, и лицата, получили финансови средства при условията на тази наредба, които не са усвоили, следва да възстановят получените финансови средства на Община Хасково в срок до 30 март на календарната година, следваща годината, в която е получено финансирането.

Чл. 8. Кандидатстването на финансово подпомагане на всички, посочени в чл. 3. физически и юридически лица, става чрез представяне на съответното искане по образец в посочения в чл. 4., ал.2 и ал.3 срок.

Чл. 9. Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане разглежда исканията на читалищата по чл.4, ал.1, т.1 и взема решение за одобряване или за неодобряване на исканията и определя размера на субсидията въз основа на следните критерии:

 • Количество на субсидираните бройки в читалището.

 • Очаквани резултати от изразходването на средствата от субсидията.

 • Реалистичност на разходите.

Чл. 10. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, ал.1, т.2 по следните групи критерии:

 1. Общи критерии:

 2. Художествена стойност – 10 т.

 3. Обществена значимост – 10 т.

 4. Принос за обогатяването на местната култура – 10 т.

 5. Участия в предходните 3 години в организацията и провеждането на самостоятелни изяви, на общински, регионални, национални или международни прояви и инициативи (удостоверява се с документи и/или със снимков материал) – 10 т.

 6. Устойчивост на културния ефект – 10 т.

 7. Критерии за бюджет:

 8. Съответствие на планираните разходи с поставените цели и планираните дейности – 10 т.

 9. Реалистичност на размера на планираните разходи – 10 т.

 10. Съответствие на размера на планираните разходи с обществената значимост и културната стойност на дейността – 10 т.

 11. Ефективно разпределение на необходимите финансови средства – 10 т.

 12. Собствен принос – 10 т.

(2) Кандидатите, получили окончателна оценка, по-малка от 25 точки по всяка от двете групи критерии, не се класират за финансово подпомагане.

Чл. 11. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, ал.1, т.3 по следните критерии:

 • Значение на мобилността за реализирането на културен обмен с устойчив ефект и създаване на стабилни контакти с културни организации от страната и чужбина – 10 т.

 • Значение на мобилността за популяризирането на местната култура и местните творци – 10 т.

 • Принос на мобилността за изследването и обогатяването на местното културно и историческо наследство – 10 т.

 • Реалистичност на планираните разходи – 10 т.

 • Целесъобразност на планираните разходи – 10 т.

(2) Кандидатите, получили окончателна оценка на искането си, по-малка от 25 точки, не получават финансово подпомагане.

Чл. 12. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, ал.1, т.4 по следните критерии:

 • Доказана необходимост от стипендията – 8 т.

 • Наличие на замисъл за създаването на културен продукт и/или произведение на изкуството – 9 т.

 • Потенциал на младия творец за създаването на стойностен културен продукт и/или произведение на изкуството (доказва се с препоръка от изявен автор) – 9 т.

 • Предишни изяви на младия творец (доказва се със снимков материал, публикации, получени грамоти, награди и др.) – 4 т.

(2) На кандидатите, получили окончателна оценка, по-малка от 20 точки, не се отпуска стипендия.

(3) Експертната комисия определя размера на стипендията в диапазона от 200 до 1000 лв.

Чл. 13. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, ал.1, т.5 по следните критерии:

 • Художествена стойност на изданието – 20 т.

 • Доказана готовност за отпечатване и разпространение на изданието – 10 т.

 • Реалистичност на бюджета – 10 т.

 • Предишни изяви на твореца – 10 т.

(2) На кандидатите, получили окончателна оценка, по-малка от 25 точки, не се отпуска финансово подпомагане.

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба отменя Наредбата за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на културни институти на територията на община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци, приета с Решение № 637 от 30.03.2018 г., изм. и  доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г.  и Решение №837 от 22.02.2019 г. на Общински съвет – Хасково

§ 2. По смисъла на тази наредба "Свързани лица" са:

 1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително;

 2. физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости.

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (4)

 • 1
  Ян
  Янко Митев
  14 -2
  17:52, 23 яну 2020
  Деян Янев какво разбира от култура? Да внимават Дечев и Захариева, че като гледам как иска да ги закопае с комисията майко мила
 • 2
  Ди
  Димитровград
  8 0
  21:26, 23 яну 2020
  Щом димитровградчанин ще разпределя парите, нямащ си халхабер от култура, закривайте културата в Хасково.
 • 3
  Достатъчно е да прочетеш българските вестници
  за да разбереш колко тъпи са и Конярите и Магаретата им :))
  ....
 • 4
  Ям
  Ямач Кенан
  3 -1
  10:03, 24 яну 2020
  Не знам какво е новото. Просто се продължава с малки изменения политиката създадена от Шалапатов да се раздават пари на калпак на когото за каквото му скимне. Кой е критерият за култура? Миналата година процъфтя Златният век на хасковските графомани и разни дребни хора с огромни комплекси. Общината трябва да действа както се прави в нормалните страни. Да изисква определени неща- паметници,произведения на литературата , архитектурата, изобразителното или театралното изкуство . За проектите от сферата на културата и изкуството, които общината реши , че са необходими за града следва да назначат прозрачни конкурси. Който спечели получава пари и работи. Другите дето си бачкат уж някаква култура за собствено удоволствие да са така добри да си я финансират, а ако произведенията им са стойностни да си ги продадат. Ние хасковските данъкоплатци не желаем да плащаме на просяци.

Хороскоп за 13.07.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Наложете си да мислите позитивно и гледайте оптимистично на живота. Съдбата ще ви предложи възможност за излизане от положението, в което сте, стига да проявите активност и да не спирате в развитието си. Заниманията ви ще са ползотворни и ще се справите в деликатна ситуация, без да се натоварвате излишно.
13 юли 2020

Хороскоп за Телец

Телец
В много добра форма сте днес и нито за миг няма да мислите за почивка. Имате вдъхновение за работа, тъй като стъпка по стъпка се осъществяват плановете ви. Това ви дава ново самочувствие да се захванете с други отговорности.
13 юли 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Водени от вътрешното си усещане за нещата, ще работите, като не пренебрегвате обективните условия край себе си. Ще напреднете бързо, ако прагматично включите в работата си и хора, чиито разбирания са близки до вашите. Общата енергия и интереси ще осигурят по-високи доходи на всички ви.
13 юли 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Работата ви днес е приятна и интересна. Запознанствата, които отбелязвате, може да са ви особено полезни за бъдещите ви проекти. За някои от вас този ден е свързан с нова работа или промяна на дейността. Привлечени сте от нови перспективи и търсите начини да ги осъществите. Засега обаче ще трябва да почакате, докато откриете най-доброто за вас.
13 юли 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
За бизнесмените денят ще е успешен, ще реализират финансови сделки и ще придобият власт над други активи. Характерно за всички от знака е, че без да се отказват от заявените участия, ще проявят активност и в други форми на изява, в бизнеса, в творческите форуми и лични задачи. Бъдете последователни и ще успеете.
13 юли 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Забележителните ви организаторски способности с пълна сила ще се проявят днес в момент, когато всички погледи са обърнати към вас. Това е шанс да демонстрирате самообладанието си и чувството за отговорност. Насочете усилията си в затвърждаване позициите на екипа ви, като не се страхувате да бъдете безкомпромисни, когато това се налага.
13 юли 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Днес сте в стихията си. Неудържими сте и се изявявате в различни сфери. Моментът е много подходящ да започнете работа по осъществяването на своя идея. Добре е да отделите повече време за проучвания. В случая добрата подготовка ще се окаже решаваща за окончателния ви успех. Получавате добри новини от приятели, в момента са далеч от вас.
13 юли 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Днес сте по-жизнени от всякога. Артистичността и чувството ви за хумор забавляват околните и печелят симпатиите им. Вашият партньор обаче има нужда по-скоро от привързаност, отколкото от шеги.
13 юли 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Няма да ви липсват емоции от всякакъв характер, но ще постигнете замисленото. Наясно сте с това какво искате и как да го постигнете, а това никак не е малко. Не се задълбочавайте върху това кой какво е казал, изпращайте положителни сигнали към всички и ще се почувствате добре.
13 юли 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Бъдете концентрирани днес, в противен случай може да пропуснете нещо, за което ще съжалявате впоследствие. Помагате на близък приятел да се справи със свой проблем. Умеете да правите компромиси, от което зависи и разбирателството ви с околните. Ако сте в постоянно движение днес, осигурете си достатъчно спокойствие вечерта.
13 юли 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Тревогите и притесненията ви ще се окажат напразни. Работата ви е в ход и ще постигнете напредък в областта, която ви интересува. Интимните ви желания ще се удовлетворят, но бъдете по-смели. Проблем, който не търпи отлагане ще намери своето решение, с което ще удовлетворите всички заинтересовани.
13 юли 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Водени от амбициите си ще работите за собствения си просперитет, дори и това да не се харесва на някои. Ще изпъкнете с идеи и видими постижения. Виталността ви ще привлече личност, която от дълго време храни романтични чувства към вас. Това ще ви разнообрази, а за някои означава и нова връзка.
13 юли 2020
Последни новини