От х:

Днес в x:

14 °C

Община Първомай ще предоставя през следващата година 7 социални услуги

7 различни социални услуги ще предоставя община Първомай през 2021 година, според утвърдения Годишен план. Планът има за цел да се осигурят качествени и достъпни социални услуги в общината, които ще допринесат за подобряването на качеството на живот, по-голяма възможност за самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за хората в уязвимите рискови групи. Той е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Първомай и Обществения съвет за социалното подпомагане и гласуван от ОбС – Първомай.

Услугите са: Центърът за обществена подкрепа, Приемна грижа, Социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип, Дом за настаняване на възрастни с физически увреждания, Патронажна грижа и Лична помощ.

Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) предоставя комплекс от социални услуги за деца и техните семейства, свързани с деинституциализация и реинтеграция на децата, превенция на насилието, отпадане от училище, превенция на изоставането,  обучения в умения за социален живот, консултиране на семейства в риск, оценка на приемни родители и осиновители и др. В центъра се предлага правна и психологична консултация.

Приемната грижа е друг вид социална услуга, която предстои да разшири обхвата си като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Целевата група на услугите на Социалния патронаж са възрастни и самотно живеещи хора, хора с инвалидност над 50%. На тях се доставя храна.

Теодора Кирякова

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е социална услуга за отглеждане на деца в среда, близка до семейната. За децата са изчерпани възможностите да бъдат върнати в семействата на биологичните им родители,  на близки или в  приемни семейства.

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания е комплексна услуга за хора с установени чрез ТЕЛК увреждания. Целта е обезпечаване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности да се чувстват част от обществото.

През следващата година ще се предлага и „Патронажна грижа“ – услуга, която ще бъде налична по процедура за безвъзмездна финансова помощ. Патронажната  грижа  е  вид мобилна форма на социална услуга,  която  се  фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в               напреднала възраст в тяхната домашна среда.

„Личната помощ“ е механизъм  за  подкрепа на хора  с увреждания за упражняване на правата им, за  пълноценно  участие в обществото,  за извършване на дейности, отговарящи на ндивидуалните им потребности от личен, домашен  или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

Теодора Киркякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини