От х:

Днес в x:

27 °C

Предизборна платформа на независимия кандидат за кмет на Община Джебел Сабахатин Гьокче

П Р Е Д И З Б О Р Н А   П Л А Т Ф О Р М А

На независимия кандидат за кмет на Община Джебел Сабахатин Гьокче

I.Политически приоритети:

     1.Създаване на експертен управленски екип с представителите на различни етноси-т.нар.шарен екип.

     2.Търсене на консенсус в Общинския съвет по приоритетни за Община Джебел проблеми, като се работи със всички групи съветници в интерес на гражданите

    3.Създаване на Обществен съвет към Общинския съвет от утвърдени в Община Джебел личности,който да генерира идеи за утвърждаването на Община Джебел,като образец за Родопите и страната.

     4.Създаване на Съвети на старейшините по микрорайони за подпомагане на работата на кметовете на населени места

     5.Работа с политическите формации със структури в Община Джебел за преодоляване на крайната конфронтация и постигане на единство на местните жители,като това на 19 май 1989 г.Мотото на мандата трябва да стане „Нашето знаме е Джебел!”

    6.Надграждане на постигнатото от предшествениците- кметове на Община Джебел и пълен отказ от политически нападки и конфронтация в името на гражданите.

    II.Управленски приоритети:

   1.Провеждане на административна реформа и формиране на нова структура на Общинска администрация според приоритетите на Община Джебел-образование,здравеопазване,благоустрояване,туризъм,хигиена и др.Подбор на кадри с изявени професионални качества,като се спре умножаването на чиновници без нужният административен капацитет.

  2.За бизнеса и населението във Джебел е необходимо въвеждане на Е-община и обслужване на едно гише на гражданите и бизнеса.Нулева толерантност към мудност,корупция и непрозрачност в работата на Общинската администрация.

   3.Достъп на всеки избирател до кмета на Община Джебел и неговия екип.Въвеждане на практиката на „Кметско кафе”,даващо възможност на гражданите до непринуден достъп до кмета на Общината.

     III.Приоритети в сферата на благоустрояването: с краткосрочна и дългосрочна перспектива

            1.Развитие на инфраструктурата:

                          а/Основна цел водоснабдяване  и канализация на населените места

                           б/реновиране на общинската пътна мрежа и привличане на средства за ремонт на републиканските пътища, като се започне от най-износените

                           в/Разширяване на моста на пътя Джебел-Кърджали при разклона за с.Купците

                           г/Асфалтиране на чакълираните пътни артерии до населените места в Община Джебел

                           д/Обновяване на автобусните спирки

            2.Благоустрояване на Джебел и населените места в Общината

                           а/Ремонт на улици и тротоари,оформяне на велоалеи в общинския център,създаване на детски кътове в кварталите на града,оформяне на междублоковите пространства, ремонтиране на фонтана в Джебел за да е работещ постоянно,направа на  повече алеи с цветя.Създаване на парк „Горичката”която да бъде притегателен център на населението за спорт и отдих-без кучета и коли.

                           б/Създаване на общинско предприятие за поддръжка,ремонт, озеленяване,украса и чистота в Община Джебел

                           в/Ремонт на сградите на кметствата в населените места  

                           г/Благоустрояване на градския парк Горичката

            IV.Приоритети в образователната и здравна сфера

                           1.Образование

          а/Поставяне на проблема пред Министерството на образованието и науката за сливане на Професионалната гимназия „Руска Пеева”със Средното училище „Христо Ботев”в Джебел за подобряване на качеството на образование. Формиране на няколко  профилирани паралелки:а/оператори на машини с цифрово-програмно управление;б/оператори в текстилната промишленост и в/специалисти в туристическия бранш,хотелиерството и ресторантьорството. Така ще се задоволят нуждите от кадри за местната икономика. На учениците ще се предоставят възможности за провеждане на практически занятия на територията на Община Джебел.

    б/Целодневните детски градини в общинския център да работят и през летните месеци съобразени с работата на техните родители.                            2.Здравеопазване

Осигуряване с решение на Общинския съвет на допълнително финансово стимулиране на личен лекар и откриване на лекарска практика в Община Джебел за обслужване на населението в отдалечените населени места.           

           V.Приоритети в сферата на икономиката:

                       1.Развитие на СПА-туризма

  Предоставяне на възможност за изграждане на комплекси за туристи от страната и чужбина,ползващи местния минерален извор.Изграждане на база за хора с по-ниски доходи,които да се лекуват с направления от НОИ.Да се използва максимално близостта на пътната артерия за ГКПП Маказа-Нимфея.

                       2.Културно-исторически туризъм

Пълноценно използване на богатото културно-историческо наследство на Община Джебел.Маркиране на екопътеки с обхват на 40 обекта в Общината.

                       3.Стимулиране учредяването на сдружение на местните животновъди и земеделци,който да гарантира правата им и да осигурява защита при реализация на продукцията им,както и създаване на възможности за усвояване на средства от Оперативни програми на Европейския съюз.

     VІ.  Общински празници:

     1.19 Май да бъде празник на община Джебел  показващ духа на Джебелчани за свобода и достойнство изчистен от  партизанщина .

      VІІ.Спорт

   1.За пълноценно използване на изградената спортна база в общината ще се стимулират междуселските спортни мероприятия,като приоритетно внимание ще се отдели на подрастващото поколение.

                                      Сабахатин Гьокче

1. ИКОНОМИКА И БИЗНЕС

Ще работим екипно с местния бизнес, с браншовите организации, които създават работни места, като ги подпомагаме чрез лостовете на местното самоуправление. Един от начините за активно съдействие е при обявяване на  обществени поръчки, местните фирми да бъдат с приоритет;

Ще облекчим бизнеса с поносими местни данъци и такси;

Широко и ефективно ще използваме възможностите на публично-частното партньорство - този начин на работа дава богати възможности за реализиране на обществено значими проекти.

Ще създадем възможност за реализиране на регионална  стокова борса, чрез която да се реализира селскостопанската политика на земеделските производители. Така ще има възможност те да са спокойни да реализират продукцията си.

2. ЕКОЛОГИЯ

 Ще благоустрояваме нови и ще поддържаме в отлично състояние съществуващите пространствата пред жилищните сгради и в междублоковите пространства по одобрени планове и схеми;

Ще включваме активно собствениците и обитатели на жилищните сгради в съвместни инициативи за опазване и поддържане на чистота и спретнат вид на пространствата пред дома ни;

Ще бъдат премахнати всички незаконни сметища в и около града, в селата и местата между населените места.

Ще работим за кандидатстване на община Джебел с проект, чрез който да се реализира съвременен парк „ГОРИЧКАТА”

4. СТРОИТЕЛСТВО

Ще имаме много внимателен подход и ще работим изцяло „на светло» при одобряване и даване на разрешения за строителство, особено при големи инвестиционни намерения, при които често гражданите се чувстват недостатъчно информирани и лишени от възможността да изразят становището си. 

Ще бъдат ремонтирани или премахнати всички опасни и рушащи се сгради и съоръжения - както в града, така и в селата на община Джебел;

Ще бъдат решени всички въпроси, свързани с неуредена вътрешна инфраструктура - улици, тротоари, В и К.

Ще има актуализирана и поддържана карта на подземната градска инфраструктура - канали, В и К, Ел. окабеляване и др. Тя ще бъде ползвана при всички ремонтни дейности, за да се избегнат аварии при ремонтите.

Навсякъде ВиК инсталациите ще бъдат подменени. Пътищата и улиците ще бъдат асфалтирани и  в селата

. 5. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Ще направим задълбочен демографски анализ на населението на община Джебел с цел поставяне на дългосрочни цели и изработване на дългосрочна социална политика;

Ще работим в близко сътрудничество с Дирекция „Бюро по труда» и Дирекция „Социално подпомагане», както и с неправителствения сектор и с частния бизнес, така че в община Джебел трайно да се намали броят на безработните.

Ще създадем публичен регистър на общинските жилища, който ще публикуваме в интернет;.

Ще се обхванат всички лица с увреждания да получават социални услуги в домашна среда като „Личен асистент” и „Домашен помощник”.

6. КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Ще се върне традиционният  облик на  празника на града;

Празник на всички джебелчани от всички кътчета на света с богата културна и спортна програма,покана до всички съпричастни с миналото,настоящето и бъдещето на джебелчани.

Културните институции – читалища, и др. ще бъдат активно подпомагани - както като поддръжка на сградния фонд, така и в реализацията на дейностите им;

Ще опазваме културно - историческото наследство в общината от иманярски и хулигански прояви.

Ще се използват възможностите на общината да кандидатства с проекти, чрез които да се направят проучване и реставрации на най-важните исторически обекти, с цел развитие на културен туризъм.

7. ТУРИЗЪМ

Ще следваме целта в община Джебел да се развие такава инфраструктура  и атракции, че да привлича туристи целогодишно. За това  приоритет  на общината ще бъде оползотворяването на топлата вода и проучване на крепостта УСТРА.

Ще популяризираме историческите и културни забележителности на общината и региона,които ще бъдат трасирани с екопътеки.

Ще търсим механизми за финансиране и  проучване на крепостите край село УСТРЕН и село ВОДЕНИЧАРСКО.

Ще популяризираме местния   туризъм - както в страната, така и в чужбина,като работим в синхрон със съседните нам общини.

9. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административните услуги на Община Джебел ще бъдат леснодостъпни и разбираеми. Гражданите ще бъдат запознати с всички отделни стъпки по предоставянето на административната услуга, със сроковете и таксите;

Ще определим и реално ще спазваме етичните стандарти при работа на администрацията с гражданите;

Ще провеждаме редовни квалифициращи обучения и периодично ще атестираме административния капацитет на служителите ;

Ще въведем електронно административно обслужване в общината. Излишно е гражданите да се разкарват до общинския център, след като може по електронен път да получават дадена услуга.

Съвсем не на последно място - ще създадем работещ сектор за работа по усвояване на средства по Европейски програми и проекти. В община Джебел трябва да се влеят още много милиони от Европа.

10. ПОЛИТИКА В СЕЛАТА

Ще работим отблизо и ефективно с кметовете  по селата. Вратите на Община Джебел  ще бъдат широко отворени за тях;

Ще провеждаме редовни общоселски събрания, на които ще се обсъждат важни за селището въпроси. Така хората ще участват активно в процесите на вземане на решения, които ги касаят;

Ще създадем селски съвети в помощ на кметовете по населени места;

Ще ремонтираме и редовно ще поддържаме междуселските пътища и улиците в селата;

11. ОБЩЕСТВЕН РЕД

Ще осветим населените места с разумно използване на електроенергията. Ще използваме енергоспестяващи източници;

Ще осветим паркове и градини, дворове на детски градини и други незащитени зони;

Ще осъществяваме контрол по спазване на Наредбата за обществения ред на община Джебел и всички други наредби засягащи сигурността и спокойствието на жителите на общината.

12. КОНТРОЛ

Ще има ежемесечни приемни дни на кмета за среща с хората;

Ще има ежемесечни изнесени приемни дни на кмета в селата на общината. Те ще се провеждат съвместно с кметовете на населените места. Така „Ден с кмета» ще се изнесе на място при проблемите на хората по селата.

Сабахаттин Гьокче,независим кандидат за кмет на Община Джебел

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Хороскоп за 09.08.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Открито ще изразите чувствата и емоциите, които ви владеят и няма да съжалявате. Решили сте да смените подхода си към определен човек, с надеждата това да ви доближи до желаната развръзка. Освен това не се колебайте да се извините и да направите нещо специално за него, ако това е нужно.
09 авг 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Малко движение няма да ви се отрази зле, размърдайте се. Добре е че се замисляте, но все пак не прекалявайте. Няма да разберете кога денят е минал, а вие все още не сте се събудили. Не е чудно, че близките ви не ви разбират.
09 авг 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
С каквото и да се заемете днес, от вас ще струи добро настроение, което влияе положително на всички около вас. Не позволявате на дребни неща да ви пречат и дори не ги забелязвате. Ще се справите успешно с личен въпрос, който ви вълнува от доста време. Помогнете на приятел, който се нуждае от деликатен съвет и ви е гласувал доверието си.
09 авг 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Днес сте от галениците на съдбата. Ще получите оферта за нова дейност, която ще съвпада с вашите възможности и нагласа. Само ще трябва да пренебрегнете някои от домашните си задължения, за да си набавите достатъчно средства. Възможен е здравословен проблем при някои от вас, свързан с очите. Не позволявайте от преумора да стигнете до разбалансиране и неадекватност. В движение отстранявайте плявата. Иначе препятствията само ви амбицират и укрепват волята ви.
09 авг 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще усещате в себе си сили и енергия за развиване на нови умения. С лекота ще вземате решения и ще привличате съмишленици. В спорове ще постигате лесно споразумения и ще ви се отдава да организирате другите. Няма да ви липсва подкрепа, защото привличате на своя страна силните и пробудените.
09 авг 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Добре е да се овладеете на време и да не търсите съмнителни пътища за финансиране. Решавайте проблемите си със собствени средства. В семейството вземете твърда позиция и не се поддавайте на емоциите си. Не се месете и в личния живот на близките си. Търпението ви относно съдебно дело ще бъде възнаградено, изчакайте.
09 авг 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Ще ви занимават проблеми, свързани с вашето и на близките ви здраве. Не се натоварвайте прекалено много с работа. Щадете и нервите си. Прекарвайте повече време на чист въздух и търсете компанията на приятни, не натоварващи ви хора. Също така се пазете от недоразумения и не давайте мнение, без някой да ви го търси.
09 авг 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Бъдете предпазливи днес и не се ангажирайте с каквито и да било обещания. Денят не е подходящ за взимането на важни решения. Съсредоточете се върху дома и близките си. Мнозина от вас имат нужда от пълноценна почивка и обстоятелствата около вас напълно я благоприятстват.В края на деня някои от вас е вероятно да изпитат леки стомашни неразположения.
09 авг 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Стремежът към промяна на мнозина от вас, най-сетне ще бъде удовлетворен. Неочаквано събитие ще даде нова и желана от вас насока на живота ви. Предпазливостта при вземането на решение няма да ви навреди, но не се бавете много.
09 авг 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Самостоятелните занимания днес ще ви донесат очакваните резултати, най-вече в личните дела. Обществената ви ангажираност ще ви срещнат с хора, чиито вълнения споделяте и вие. Заедно ще се опитате да промените нещата, които са по силите ви, за да направите живота си по-добър.
09 авг 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Условията, в които се реализирате благоприятстват начинанията ви. Стремежът към успех на всяка цена, може да ви донесе неприятности. Не се колебайте да вземате бързи решения, ако ситуацията го изисква. А това може да се наложи много скоро. За здравето трябва да положите и грижи, ако не желаете то да напомня за себе си.
09 авг 2020

Хороскоп за Риби

Риби
С нагласа сте да се ангажирате и с чужди проблеми в името на доброто разбирателство, но помислете. Много скоро може да се окажете в трудна ситуация, изпадайки в невъзможност да свършите работа и то не по ваша вина. Ограничете се в своите отговорности и живейте по-спокойно. Нямате нужда от излишни главоболия.
09 авг 2020
Последни новини