От х:

Днес в x:

19 °C

Набират потребители за “Патронажна грижа+” в Димитровград

Община Димитровград стартира прием на документи от кандидати за потребители за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда - Патронажна грижа от 17 май.

Приемът на документи за кандидат-потребители е отворен и продължава през целия период на реализирането на проекта.

Потребителите, които могат да ползват услугите са от следните целеви групи:

1. лица над 65 години в невъзможност от самообслужване;

2. лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия; 

3. лица с хронично/и заболявания, нуждаещо/и се от продължително наблюдение и здравни грижи; 

4. лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещо се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи;

5. лица, поставено под карантина във връзка с COVID-19;

6. лица над 54 години;

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление-декларация (приложение1)

2. документ за самоличност (за справка);

3. документ за самоличност на законния представител/настойник/попечител (за справка);

4. експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

5. епикриза от последно лечение в болнично заведение (копие);

6. други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето (етапна епикриза, медицински протокол на ЛКК, др.); – копие, като се изброяват: 

7. удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

8. данни на личния лекар на лицето (копие от здравноосигурителната или рецептурната книжка на лицето, друг официален документ);

9. служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес).

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги (патронажна грижа) до 2 часа дневно, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. 

Формулярът на заявление-декларация може да бъде получен на място, на ул. „Захари Зограф” №35, етаж първи, южен вход - бивша Марбас болница,  всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, или изтеглен от официалната интернет страница на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg.

Заявяване на услугата може да бъде извършено и на телефон 0391 712 65.

Коментари в сайта

Последни новини