От х:

Днес в x:

33 °C

Международен проект насърчава управлението на околната среда сред младите предприемачи в трансграничния регион с Гърция

На територията на трансграничния регион с Гърция (от българска страна – областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград) се изпълнява проект „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou). Той има за задача да разработи и приложи на практика процедури, свързани с успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда в предприятията (малки и средни предприятия, ръководени от млади хора), работещи в сферата на селското стопанство, околната среда, преработвателната промишленост и услугите. 

Всички дейности по проект EnvironmentYou целят изграждането на екологична бизнес култура и популяризирането на философията на устойчивото развитие сред младите специалисти, насърчавайки по този начин процеса на преход на бизнеса от подхода „само за печалба“ към включването на дейности за опазване и обогатяване на природните ресурси и на околната среда. Този подход ще гарантира запазването на екологичния капитал на района, като едновременно с това ще създаде солидни основи за силен, но най-важното – устойчив икономически растеж. 

Общата цел на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион, като фокусът е поставен върху предприятията, чиято дейност е свързана с използването на почви и водни ресурси, както и тези, които са в близост до или попадат в защитените зони по Натура 2000.

Стратегическите цели на проекта са следните:

  • Да спомогне за установяване на принципите за качество на околната среда сред трансграничните малки и средни предприятия, управлявани от младежи
  • Да съдейства за интегриране на принципите на устойчивото развитие и опазването на екологичния капитал в трансграничния производствен модел
  • Да популяризира и спомогне за обмена на добри практики в рамките на територията на региона, а също така и в съседните региони

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” и се изпълнява в партньорство между седем организации от България и Гърция. Дейностите на територията на област Хасково се реализират от Сдружение за регионално социално и икономическо развитие (www.arsed.eu). 

Повече информация за проекта е налична на Интернет страницата му www.environmentyou.eu. Актуална информация за предстоящите събития по проекта, организирани от Сдружение за регионално социално и икономическо развитие, се публикува на Facebook страница https://www.facebook.com/HARSED2014

Последни новини