От х:

Днес в x:

7 °C

Родителите на карантинирани ученици заради болен учител имат право на социално подпомагане. Да, ама не!

Казусът с болничните на родителите, чиито деца-ученици са карантинирани заради контакт с болен с коронавирус в училище, остава на коловоза на справедливостта. Това личи и от отговора на Здравното министерство как да се действа в този случай на запитването на Haskovo.net. 

Вече стана ясно, че според Наредбата за медицинската експертиза, е регламентирано издаването на болничен на родители и съответното му изплащане от НОИ, само на деца, карантинирани заради болен учител, помощен персонал или друго болно дете, от „детските заведения“, т.е до 6-годишна възраст.

И вместо воля да бъдат предприети стъпки за промяна в Наредбата за медицинската експертиза и регламентирана в нея възрастова граница за децата, в която е повече от очевидно, че те няма как да се грижат сами за себе си, като е нужно възрастен да остане вкъщи, сме свидетели само на поредната стъпка на властите да преместят фокуса, като си прехвърлят топката.

Коментарът на Здравното министерство по темата гласи, че Кодексът за социално осигуряване и Кодексът на труда са водещи в тази ситуация, едва след това идва Наредбата за медицинската експертиза. Чрез всички тях се предвиждат възможност за издаване на болничен лист за гледане на здраво дете, посещаващо детско заведение, върнато оттам поради наложена карантина на това заведение или на отделни групи. Само че условностите са повече от възможностите да бъде подпомогнат родител, който трябва да остане вкъщи по принуда с детето си, поставено под карантина от властите, именно заради контакт с болен в училище.

„За да бъде осигурена социална закрила при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на родителите на деца до 14-годишна възраст е приета разпоредбата на чл.16б в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.“, казват от Здравното министерство. До тук всичко е ясно, обаче ключовата дума в цитирания член на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане*, е „нямат възможност“.

Член 16б т.1 гласи: „Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато: двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност“.

Или иначе казано право на месечно социално подпомагане има родител на ученик, карантиниран заради болен, например учител, само, ако той няма платен и е изчерпал възможностите си за неплатен отпуск. Но ако не е използвал тези възможности и не желае да си вземе отпуск, остава на нула. И точно тук идва правото на родителите от една страна, а от друга „извиването на ръце“ от страна на държавата. Въпросът е принципен за родителите. А с индиректната принуда да изчерпат отпуските си, държавата на практика спестява едни пари, които трябва да излязат от НОИ за 7 дни болничен. 10 дни е болничният за карантина при контакт с болен от Ковид19, но първите три ги плаща работодателят. Така схемата остава на гърба на родителите, чиито деца са под карантина с предписание на здравните власти, и на техните работодатели.

Ситуацията е с извод като в онзи стар виц за „де юре и де факто“.  А правото ти на социално подпомагане, ако детето ти е на 7 години, в първи клас е и ти не искаш да си използваш отпуска, е от типа: да, ама не!

Данните от Агенцията по социално подпомагане в Хасково също потвърждават, че родителите на ученици, които са под карантина заради контакт с болен в училище, често не се класират за месечно социално подпомагане.

От началото на 2020 година до 15-ти февруари 2021 година по член чл.16 в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са подадени 2037 заявления. От тях одобрени са 1565, в процес на обработка са 18. Отказите са 455, в това число са и тези, мотивирани  че лицата, отрязани от месечното подпомагане, не отговарят на условията от чл16бт.1.

Както се казва в такава ситуация: Хубава работа, ама българска!


 

*Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2020 г.) (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход по ал. 4;

3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за бременност и раждане.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:

1. децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) При условията по ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 4 месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Като семейство се подпомагат при условията на ал. 1, 3 и 4 и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати с изключение на сключилите брак).

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които са изпълнени разпоредбите на ал. 1.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта по ал. 1:

1. за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната;

2. за семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от съответния размер по ал. 8.

(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на помощта е 50 на сто от съответния размер по ал. 8.

(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Родителите по ал. 1, т. 1 към заявлението-декларация прилагат и служебна бележка от работодател или нейно сканирано копие.

Красимира Славова

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (9)

 • 1
  Мд
  мда
  24 -6
  19:53, 15 фев 2021
  Аз казах че Ви правят на маймуни ама Вие си мислите че сте тигри.
 • 2
  Ви
  вип
  9 -6
  21:06, 15 фев 2021
  Мислете за кой ще гласувате другия път
 • 3
  И
  И
  6 -15
  22:09, 15 фев 2021
  Коментарът е скрит заради голям брой отрицателни гласове. За да видите коментара натиснете тук
  • Не
   Непукиста
   13 -2
   00:25, 16 фев 2021
   Той и комшията така викаше, ма сега дихти в инфекциозното.
   Гледай съдбата да не си направи същия майтап и с тебе.
 • 4
  “През джипа светът се вижда по друг начин", каза преди две седмици Николай Нанков, който е чест спътник в премиерския джип. В този смисъл изникват няколко хипотези за всички самозабравили се управници и управнички на конкурсни постове!
  - Да се лъже умишлено и създава паралелен свят, в който азът е един успешен лидер или лидерка, водещи мъдро учреждението или институцията в условията на криза.
  - Азът наистина вярва в това, което казва, защото джипката или длъжността е нещо като портал и миналите през него виждат света по друг начин.
  - Азът има само бегла представа за темите, по които говори, поради което изопачаването на истината не е умишлено - просто това е капацитета на азът!
  Вероятно и в трите хипотези има зрънце истина. Но което и да е вярно, едно е ясно: паралелният свят на Азът не е истинският, в който живеем ние обикновените хорица!
  • Жи
   Жипката...
   4 -6
   08:22, 16 фев 2021
   Не държавата, а мърльото, заразил децата трябва да плаща болничните!
 • 5
  За
  Запознат
  0 -2
  10:24, 16 фев 2021
  Нека обобщим. Раздават се болнични листове за щяло и нещяло. Знае се в града, че има два медицински центъра които издават болнични, бележки за шофьори и т.н без преглед. 20 лв и си готов. Не по различна е ситуацията и при личните лекари. Който не е поискал той не е получил. Е тогава какво му се мислите. Пуснете му на този родител един болничен за ОРЗ и готово. Незаконно е , но поне има смисъл и нужда.
 • 6
  Ми
  Митко
  1 -2
  11:03, 16 фев 2021
  Долу герберастката социалистическа атака за права и свободи!!
  Хунтата е боковируса , която ни третира като концлагеристи,и то малоумни!!!

Хороскоп за 07.03.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Авторитетът, с който се ползвате ще разшири възможностите пред вас в бизнес и професионален план. В реализацията на целите си ще ви се наложи да правите компромиси, но няма да съжалявате. И с право, в замяна ще получите удовлетворяващи ви условия. Някой, с когото имате неизяснени отношения ще поиска обяснение.
07 мар 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Ще ви въвлекат в спор, към който е по-добре да запазите неутралитет. На по-късен етап това ще ви донесе предимство, за това бъдете далновидни. Добри новини, свързани с бизнеса или службата, или отнасящи се до нова заетост. Домашен ремонт може да погълне от времето ви, но не се противете.
07 мар 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Високите ви изисквания налагат да не спирате в развитието си, в професионален и личен план. Добрите ви контакти ще са ви от полза при търсене на повече информация по интересуващ ви въпрос. Културни интереси ще ви отведат на интересно място, сред хора, споделящи общи вълнения.
07 мар 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Денят ви ще премине без изненади и ще успеете да се подготвите за предстояща изява. Настроението ви ще се подобри и това ще се отрази на всички около вас, ставайки по-добри, усмихнати и услужливи. Пътуванията ще преминат без излишни главоболия и с добри резултати, ако са свързани със срещи и работа.
07 мар 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Обзети сте от ентусиазъм и горите от желания за действие. Добре ще е, ако обедините усилията си с тези на хората около вас. Можете да се надявате на успех следобед, когато имате по-благоприятни шансове да достигнете до цел. Занимават ви и личните проблеми на ваш близък. Може би наистина ще му помогнете.
07 мар 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Очаква ви доста разнородна и интересна работа днес. Може би ще се наложи да се справяте в ситуация непривична за ежедневните ви занимания и това ще се окаже много полезно за в бъдеще. Ако се реализирате в деловата сфера денят може да ви донесе и перспективна възможност за инвестиции, което в кратък срок ще се отрази много благотворно на материалното ви положение.
07 мар 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Съобразявайки се с обстоятелствата, ще си наложите повече тъпение в общуването с колегите и всички около вас. Прецизността, с която работите ви носи добри резултати и в същото време трупате емоционално и физическо напрежение, което ако не бъде овладяно, може да доведе до нежелани последствия.
07 мар 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Може да се каже, че днес е един от вашите дни. Успехът ви в службата ще бъде нещо естествено днес, като няма да закъснеят и новини за повишения или добри материални и лични печалби. Сякаш сте полетели на ангелски крила. Е, напоследък доста се потрудихте и сега намерете подобаващ начин за веселба и почивка. Няма да ви липсва добра компания от верни другари.
07 мар 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Нови развития или непредвидени обстоятелства могат да променят намеренията ви, най-вече в служебен план. Нови срокове, по-спешни задачи или неотложно пътуване ще ускорят темпото. Проявете разбиране и с работата си покажете, че сте над дребните и незаслужаващи внимание нечии капризи.
07 мар 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Когато се чувствате добре и във форма, на всички около вас им е приятно. Настроението и самочувствието ви се нуждаят от оздравяване. Обърнете внимание на онези неща, които ви причиняват болка и ви правят унили. Дистанцирайте дразнителите, починете си от всякакви грижи, потърсете приятни за душата и тялото ви занимания.
07 мар 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Настроението ви днес едва ли ще е върхово, за което няма конкретна причина. За да се разбирате с околните обаче, постарайте се да владеете емоциите си и да не пресичате ентусиазма на хората, които го проявяват. В личен план ще бъдете изненадани от констатация на ваш близък, която доста ще ви накара да се замислите.
07 мар 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Идващите дни ще ви натоварят с отговорности и повече ангажименти. Гледайте днес да си починете, като оставите и на другите да се включат в домашната работа. Децата ще следват своите желания и това ще ви кара да се съобразявате с тях. Повече мислете за здравето си, има какво да промените в режима си на хранене.
07 мар 2021
Последни новини