От х:

Днес в x:

26 °C

Родителите на карантинирани ученици заради болен учител имат право на социално подпомагане. Да, ама не!

Казусът с болничните на родителите, чиито деца-ученици са карантинирани заради контакт с болен с коронавирус в училище, остава на коловоза на справедливостта. Това личи и от отговора на Здравното министерство как да се действа в този случай на запитването на Haskovo.net. 

Вече стана ясно, че според Наредбата за медицинската експертиза, е регламентирано издаването на болничен на родители и съответното му изплащане от НОИ, само на деца, карантинирани заради болен учител, помощен персонал или друго болно дете, от „детските заведения“, т.е до 6-годишна възраст.

И вместо воля да бъдат предприети стъпки за промяна в Наредбата за медицинската експертиза и регламентирана в нея възрастова граница за децата, в която е повече от очевидно, че те няма как да се грижат сами за себе си, като е нужно възрастен да остане вкъщи, сме свидетели само на поредната стъпка на властите да преместят фокуса, като си прехвърлят топката.

Коментарът на Здравното министерство по темата гласи, че Кодексът за социално осигуряване и Кодексът на труда са водещи в тази ситуация, едва след това идва Наредбата за медицинската експертиза. Чрез всички тях се предвиждат възможност за издаване на болничен лист за гледане на здраво дете, посещаващо детско заведение, върнато оттам поради наложена карантина на това заведение или на отделни групи. Само че условностите са повече от възможностите да бъде подпомогнат родител, който трябва да остане вкъщи по принуда с детето си, поставено под карантина от властите, именно заради контакт с болен в училище.

„За да бъде осигурена социална закрила при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на родителите на деца до 14-годишна възраст е приета разпоредбата на чл.16б в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.“, казват от Здравното министерство. До тук всичко е ясно, обаче ключовата дума в цитирания член на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане*, е „нямат възможност“.

Член 16б т.1 гласи: „Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато: двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност“.

Или иначе казано право на месечно социално подпомагане има родител на ученик, карантиниран заради болен, например учител, само, ако той няма платен и е изчерпал възможностите си за неплатен отпуск. Но ако не е използвал тези възможности и не желае да си вземе отпуск, остава на нула. И точно тук идва правото на родителите от една страна, а от друга „извиването на ръце“ от страна на държавата. Въпросът е принципен за родителите. А с индиректната принуда да изчерпат отпуските си, държавата на практика спестява едни пари, които трябва да излязат от НОИ за 7 дни болничен. 10 дни е болничният за карантина при контакт с болен от Ковид19, но първите три ги плаща работодателят. Така схемата остава на гърба на родителите, чиито деца са под карантина с предписание на здравните власти, и на техните работодатели.

Ситуацията е с извод като в онзи стар виц за „де юре и де факто“.  А правото ти на социално подпомагане, ако детето ти е на 7 години, в първи клас е и ти не искаш да си използваш отпуска, е от типа: да, ама не!

Данните от Агенцията по социално подпомагане в Хасково също потвърждават, че родителите на ученици, които са под карантина заради контакт с болен в училище, често не се класират за месечно социално подпомагане.

От началото на 2020 година до 15-ти февруари 2021 година по член чл.16 в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са подадени 2037 заявления. От тях одобрени са 1565, в процес на обработка са 18. Отказите са 455, в това число са и тези, мотивирани  че лицата, отрязани от месечното подпомагане, не отговарят на условията от чл16бт.1.

Както се казва в такава ситуация: Хубава работа, ама българска!


 

*Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2020 г.) (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход по ал. 4;

3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за бременност и раждане.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:

1. децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) При условията по ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 4 месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Като семейство се подпомагат при условията на ал. 1, 3 и 4 и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати с изключение на сключилите брак).

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които са изпълнени разпоредбите на ал. 1.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта по ал. 1:

1. за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната;

2. за семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от съответния размер по ал. 8.

(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на помощта е 50 на сто от съответния размер по ал. 8.

(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Родителите по ал. 1, т. 1 към заявлението-декларация прилагат и служебна бележка от работодател или нейно сканирано копие.

Красимира Славова

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (9)

 • 1
  Мд
  мда
  24 -6
  19:53, 15 фев 2021
  Аз казах че Ви правят на маймуни ама Вие си мислите че сте тигри.
 • 2
  Ви
  вип
  9 -6
  21:06, 15 фев 2021
  Мислете за кой ще гласувате другия път
 • 3
  И
  И
  6 -15
  22:09, 15 фев 2021
  Коментарът е скрит заради голям брой отрицателни гласове. За да видите коментара натиснете тук
  • Не
   Непукиста
   13 -2
   00:25, 16 фев 2021
   Той и комшията така викаше, ма сега дихти в инфекциозното.
   Гледай съдбата да не си направи същия майтап и с тебе.
 • 4
  “През джипа светът се вижда по друг начин", каза преди две седмици Николай Нанков, който е чест спътник в премиерския джип. В този смисъл изникват няколко хипотези за всички самозабравили се управници и управнички на конкурсни постове!
  - Да се лъже умишлено и създава паралелен свят, в който азът е един успешен лидер или лидерка, водещи мъдро учреждението или институцията в условията на криза.
  - Азът наистина вярва в това, което казва, защото джипката или длъжността е нещо като портал и миналите през него виждат света по друг начин.
  - Азът има само бегла представа за темите, по които говори, поради което изопачаването на истината не е умишлено - просто това е капацитета на азът!
  Вероятно и в трите хипотези има зрънце истина. Но което и да е вярно, едно е ясно: паралелният свят на Азът не е истинският, в който живеем ние обикновените хорица!
  • Жи
   Жипката...
   4 -6
   08:22, 16 фев 2021
   Не държавата, а мърльото, заразил децата трябва да плаща болничните!
 • 5
  За
  Запознат
  0 -2
  10:24, 16 фев 2021
  Нека обобщим. Раздават се болнични листове за щяло и нещяло. Знае се в града, че има два медицински центъра които издават болнични, бележки за шофьори и т.н без преглед. 20 лв и си готов. Не по различна е ситуацията и при личните лекари. Който не е поискал той не е получил. Е тогава какво му се мислите. Пуснете му на този родител един болничен за ОРЗ и готово. Незаконно е , но поне има смисъл и нужда.
 • 6
  Ми
  Митко
  1 -2
  11:03, 16 фев 2021
  Долу герберастката социалистическа атака за права и свободи!!
  Хунтата е боковируса , която ни третира като концлагеристи,и то малоумни!!!

Хороскоп за 22.06.2021

Хороскоп за Овен

Овен
С финансови и други придобивки ще отбележите днешния ден. Развитията ще ви зарадват, но основната заслуга за тях сте вие самите. Сега може да успокоите темпото и да споделите с близките си доброто си настроение. Очаква ви приятен и ненатоварен ден, красивите гледки на природата ще върнат силите и желанието ви да не прекъсвате добрата тенденция.
22 юни 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Налице са всички изгледи този ден да мине спокойно и без излишни емоции. Имате нужда от почивка и хубавото е че ви се откриват добри възможности за разтоварване. Отложете разговор с ваш близък, ако обстоятелствата го позволяват, тъй като това само ще ви натовари, а и едва ли ще успеете да постигнете целта си. Съобразете се с нещо, което любимия човек иска от вас.
22 юни 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Заемате се с доста задачи, но непостоянството ви може да ви изиграе лоша шега. Бъдете внимателни при работа с документи, не подписвайте нещо, със съдържанието на което не сте запознати достатъчно добре. Хармонични семейни и професионални отношения.
22 юни 2021

Хороскоп за Рак

Рак
За някои ваши проблеми могат да ви помогнат ваши близки. Ремонтна дейност ще ангажира вниманието и силите на част от вас. Други ги очаква приятна изненада и придобивки. Самочувствието ви е на ниво, а чувството ви на хумор ще ви обгражда с приятна компания. Успешно представяне на изпити очаква учащите се.
22 юни 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Тръгвайки на път, има задачи, които не търпят отлагане. Подгответе автомобила, консултирайте се за променените услови по пътищата, ако има такива и шофирайте внимателно. Радостни вести ще направят деня ви по-вълнуващ. За някои те са свързани с предстояща изява, за други с възможност да реализират финансова сделка.
22 юни 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Получавате добри новини, свързани с настоящата ви работа, което ще ви позволи да действате доста по-свободно днес. Внимавайте обаче с ангажименти, свързани с хора, които не познавате твърде добре. Ще ви се наложи да вдъхнете повече увереност на човек от обкръжението ви, който е на прав път, но му липсва самочувствието че ще успее.
22 юни 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Изпълнени сте с ентусиазъм и идеи за амбициозни проекти, и нямате търпение да пристъпите към осъществяването им. Помислете разумно какво сте в състояние да жертвате за да осъществите друго. Едва тогава пристъпете към действие. Обърнете внимание и на потенциалните партньори, в сътрудничеството ви има бъдеще.
22 юни 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Днес ще бъдете изявено активни. Ако се измъчвате от тревожни мисли по определен човек, по добре поговорете с него. Ще си изясните недоразуменията и ще ви олекне. На работното място не допускайте да ви приписват чужди пропуски. Старайте се с поведението си в семейството да предизвиквате уважение.
22 юни 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Този ден ще е много ползотворен за вас. Ще преминавате през различни перипетии, докато накрая не постигнете своята цел, макар и на висока цена. Имате подкрепата на близките си, а това е достатъчно за вас, за да покажете на какво сте способни. Вечерта ще имате възможност да си починете.
22 юни 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Следвайки интересите, ще пренебрегнете нечие неодобрение във връзка с действията ви и ще продължите напред. В обкръжението ви има хора, чиито оценки не винаги съвпадат с вашите и приемате отношението им враждебно, но боже и да грешите. Вземете мерки и не изоставяйте в сроковете, които не търпят отлагане.
22 юни 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Намирайте мярката във всичко, за да не си създавате сами затруднения. Денят предразполага към съзидателна работа, творческите занимания ще са интересни и създаващи усещане за пълнота. Любовта е до вас, стига да отворите сетивата си за положителните вълнения, с които ни зарежда допира й.
22 юни 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Насочете желанието си да се утвърждавате като професионалисти в перспективна посока. Не пропускайте добрата възможност. Бъдете по-гъвкави при вземането на решения и ще стъпите на вярната пътека. Ставащото идва да ви покаже, че пред вас се откриват нови хоризонти. С далновидността си печелите преднина, очакват ви възнаграждения и придобивки.
22 юни 2021
Последни новини