От х:

Днес в x:

14 °C

Зам.-кметът инж.Петър Петров е новият председател на Местната инициативна група Куклен - Асеновград

Заместник-кметът на Асеновград инженер Петър Петров е новият председател на Местна инициативна група ( МИГ ) Куклен - Асеновград.

Той бе избран за председателското място единодушно с 6 гласа "За" от новия управителен съвет на сдружението, чийто общ брой е 7.

"Предстои стартиране на новия програмен период. Очаква ни много работа. Откриват се много нови възможности, които не трябва да пропускаме и знам, че с усилията на всеки един от нас ще успеем да направим Асеновград и Куклен приветливи и благоприятни места за живеене", каза след избирането си председателят инженер Петров.

В общината се проведе и събрание, на което бяха представени отчетът на сдружението за 2019 г. и Годишната програма за дейностите през 2020 г.

Общо извършените разходи на МИГ Куклен - Асеновград за миналата година са в размер на 171 409,15 лева. Средствата са изразходвани за наем на офис и електроенергия, канцеларски материали и други, за поддръжка на офиса, банкови такси и за административни услуги, закупена е офис техника, застраховано е и имуществото съгласно изискванията на Наредба №1 и други. 

За популяризиране, информиране на населението и публичност Сдружение "МИГ Куклен - Асеновград" реализира различни дейности през 2019 г., които се оповестяват на интернет страницата на организацията.

Сред публикациите има обяви за прием на проекти по мерките от СВОМР ( Стратегия за водено от общностите местно развитие ); списъци на одобрените от "МИГ Куклен - Асеновград" проектни предложения, както и на отхвърлените такива.

Междувременно са изработени и отпечатани рекламни и информационни материали. Организирани са и проведени обучения за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

В отчетния период са проведени 16 консултации с потенциални бенефициенти по различните мерки от Стратегията за ВОМР и други.

В Програмата за дейността за 2020 г. на сдружението се предвиждат дейности по администриране на изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие ( СВОМР ).

Предвижда се сключване на споразумения за изпълнение на одобрени проекти с бенефициенти и провеждане на Информационна кампания за целевите групи бенефициенти на територията на сдружението. 

Други дейности също са заложени в програмата за 2020 г., сред които участие на МИГ Куклен - Асеновград в събития на Национална селска мрежа, на Европейски селска мрежа, в събития на други МИГ на територията на страната и чужбина, повишаване квалификацията на екипите на МИГ, участие в партьорски инициативи на други НПО в страната и чужбина и т.н.

Бюджетът на МИГ Куклен - Асеновград  за 2020 г., одобрен със Заповед на заместник-министъра на земеделието, храните и горите, е в размер на 300 560,26 лева.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини