От х:

Днес в x:

0 °C

Местният парламент в Ардино прие отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2019 година

Общинският съвет в Ардино прие отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2019 година. Това стана на поредното редовно заседание на местния парламент, което се проведе в четвъртък в салона на градското читалище. 

По предложение на кмета на общината инж. Изет Шабан, местните парламентаристиприеха решение за кандидатстване на Община Ардино пред Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „МИГ Ардино – Джебел“ по Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г. с проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен  център в град Ардино“.

„Това е само една малка част от нашите амбиции да развиваме туризма в района. До сградата на информационния център ще се обособи заслон за велосипеди с дървена конструкция“, уточни кметът инж. Изет Шабан.

Съветниците взеха решение и за издаване на Запис на заповед от Община Ардино в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ  авансово плащане по подмярка „7.2 „Инвестиции за създаването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за изпълнение на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“.

На заседанието бе актуализирана и годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 година.

И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем наземи от общинския поземлен фонд.

Гюнер Шукри

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини