От х:

Днес в x:

-6 °C

Преброяване на земделските стопанства

Депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за преброяване на земеделските стопанства. Снего се урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства. Определени са целите на преброяването.

Обект на наблюдение при преброяването ще бъдат земеделските стопанства, отговарящи на съответните критерии, определени в закона. Регламентирани са видовете информация, която ще бъде събирана за всяко стопанство, референтните периоди, за които ще се събират данните и основните източници на административни данни.

При преброяването се събират данни за земеделското стопанство, земеделския стопанин и управителя на земеделското стопанство, ползваната земя, отглежданите селскостопански животни. Данни ще се събират и за ползваната земеделска техника, работната сила и други доходоносни дейности в стопанството, ползваните сгради за животни, управлението на оборския тор. Анкетьорите ще имат и помощник. Средствата за допитването са от бюджета на земеделското ведомство.

Като органи на преброяването са определени органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите, областните дирекции "Земеделие", Централната комисия и областните комисии по преброяването.

Подробно са регламентирани редът, начинът за работа, функциите, правата и задълженията на всички участници в преброяването. Предвидени са съответните задължителни обучения на анкетьорите и контрольорите, с които ще се сключват граждански договори за изпълнение на дейности по преброяването.

Информацията от земеделските стопани ще се събира чрез попълването на статистически въпросник на място или онлайн. За целта ще бъде създадено уеб-базирано приложение и ще бъде осигурена единна входна точка за въвеждане на данни. Организацията и ръководството на преброяването е възложено на министъра на земеделието, храните и горите, съвместно с областните управители и кметовете на общините. Определен е начинът на финансиране.

Подготовката за преброяването ще включва съставянето на списък на стопанствата, подлежащи на анкетиране и провеждането на пробно преброяване, което да провери в реални условия инструментариумът на преброяването и готовността за онлайн въвеждане на данните. Резултатите и изводите ще се вземат предвид при същинското преброяване.

Предвидено е анкетирането да се проведе от 1 септември до 18 декември 2020 г., като до 18 септември въвеждането на информация ще може да се извършва по интернет от земеделските стопани, които ще попълват електронен въпросник с помощта на уеб-базирано приложение.

В оставащия период данните ще бъдат събирани чрез интервю на място от анкетьорите, които ще попълват въпросникът на хартиен носител или онлайн. Контролът за изчерпателност и точност на информацията ще завърши три месеца след края на анкетирането. Министърът на земеделието, храните и горите ще предприеме необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни.

Регламентирани са редът и начинът за обработване на получените данни, за осигуряване на тяхната поверителност и за опазване на статистическата тайна, както и задължението за тяхното предоставяне на Евростат, придружени от доклад за качеството. Резултатите от преброяването ще бъдат публични.

Източник: news.bg

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини