От х:

Днес в x:

Удължават срока за безплатен "Tопъл обяд" в Асеновград

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея.

Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди.

Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

С цел намаляване на административната тежест, административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да се сключват дългосрочно, но не повече от 3 години и при опростени правила за възстановяване на разход за единица продукт - топъл обяд.

В допълнение към предоставянето на топъл обяд се предоставят и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 127 737 000 лева.

Община Асеновград ще кандидатства /продължи/ по проекта за 300 бр. потребители, който ще стартира от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г.

Заявления могат да се подават в деловодството на общината и в кметствата по селата.

Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата процедура са определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:  лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждани или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини