От х:

Днес в x:

10 °C

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти

                                                                           

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“

Във връзка с изпълнението на  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, Община Хасково обявява следните работни места в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“:

 • Психолог – 1бр.
 • Детегледач – 2 бр.
 • Хигиенист – 1 бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Психолог в услугата "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" – 1 бр.

Описание на длъжността: Съвместно с медико-педагогическия екип на заведението извършва диагностично- психологично изследване и консултиране на ползващите услугите на Дневния център деца. Организира и провежда психологична индивидуална и групова работа с децата. Работи в екип с медицинска сестра и рехабилитатор по отношение на лечебно-оздравителната и психологична работа. Прилага методиките за психологична работа, съобразявайки се с индивидуалните психофизически особености на децата. Ежегодно и при новопостъпили изработва карта за психологично изследване и психологическа характеристика за възможностите на всяко дете по образец, утвърден от МТСП. Работи в екип с педагог, логопед, трудотерапевт, рехабилитатор, социален работник, медицинска сестра за изработването на индивидуален план за работа с всяко от децата. Поддържа тесен контакт с родителите с цел подпомагане на психологичния процес, осигуряващ адекватно психофизическо развитие. Води лично досие на всяко дете съдържащо всички материали по психичното изследване, проведените психологични мероприятия и резултатите от тях. Замества отсъстващите педагози, социален работник, трудотерапевт без да организира занимания с децата. Оказва методическа подкрепа и супервизии на екипа. Изготвя и актуализира в срок документацията за предоставените от него услуги, както и всяка друга документация, свързана с работата му по процедурите на екипа. Незабавно представя на вниманието на прекия си ръководител всеки идентифициран проблем, който би се отразил отрицателно на работата. Участва в срещите на Мултидисциплинарния екип. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца и нормативните изисквания за защита на личните данни. Служителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за закрила на детето. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други разпореждания на Управителя на дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен - бакалавър;
 • Професионално направление – „Психология“;
 • Професионален опит – 1 година;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост;

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок за непълно работно време – 6 часа.

Детегледач в услугата "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" – 2 бр.

Описание на длъжността: Ежедневно оправя леглата, като изтупва постелния инвентар (чаршафи, одеяла и др.).Подменя спалното бельо, където е необходимо, както и личното бельо на децата. Прави ежедневна дезинфекция, подготвя нечистото бельо за пране. Помага на децата при тоалета и при обличането им, когато е необходимо. Донася храната от кухнята, сервира и отсервира, измива и стерилизира приборите и съдовете за хранене. Участва в храненето на децата. Съхранява и отчита зачисления му инвентар. Активно помага на педагога при организиране на педагогическия процес. Помага при обслужването на децата. При приключване на смяната оставя поверения му район чист, а обслужваните деца в добър външен вид. При напускане на смяната изключва ел. уредите от мрежата. Отговаря за безопасността на децата, като своевременно отстранява опасните предмети от помещенията. Отговаря за безопасността на децата в двора на заведението и при разходки и мероприятия в непозната среда. пазва правилата за етично поведение към децата, ползващи социални услуги в Дневния център, както с действията си, така и с думите, с които си служи. Участва при посрещането и изпращането на децата. Осигурява безопасното качване и слизане на децата, младежите и лицата в МПС на Дневния център, както и безопасността им по време на пътуване. Поддържа връзки с родителите и близките на децата и ги уведомява за тяхното състояние по време на транспортирането им. Отговаря за съхраняването по време на транспортирането и предаването на съответните длъжностни лица на вещите принадлежащи на децата. Заедно с шофьора на МПС носи отговорност за децата по време на транспортирането им. Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения и поддържа необходимата хигиена. Следи за необходимата температура в помещенията. Изпълнява изискванията за начина на употреба и съхранение на препаратите и дезинфектантите, с които работи. Следи за повредите в различните помещения и уведомява за тях. Предава децата на техните родители или близки /настойници/ без да дава информация за детето, освен ако не е упълномощен от мед. сестра, педагог, трудотерапевт или соц. работник на съответния дневен център. Служителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за закрила на детето. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други разпореждания на Управителя на дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – основно, средно;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок за пълно работно време – 8 часа.

Хигиенист в услугата "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" – 1 бр.

Описание на длъжността: Поддържа добра хигиена в стаите, като ежедневно почиства и дезинфекцира определените обекти. Извършва редовно и качествено почистване на занималните, коридорите, спалните, фоайетата, сервизните помещения, дворното място и тоалетните (подове, врати, прозорци). При напускане на смяната изключва ел. уредите от мрежата. Отговаря за своевременно отстранява опасните предмети от помещенията. Получава и зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства в сервизните помещения и поддържа необходимата хигиена. Изпълнява изискванията за начина на употреба и съхранение на препаратитеи дезинфектантите, с които работи. Следи за повредите в различните помещения и уведомява за тях. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други разпореждания на Управителя на дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – основно, средно;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с 6/шест/ месеца изпитателен срок за пълно работно време – 8 часа.

Място на работа – гр.Хасково

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – ул. „ Цар Страшимир“ №39

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за постъпване на работа – образец 1;
 • Автобиография – в свободен текст;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец 2;
 • Декларация – приложение 1 – образец 3;
 • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
 • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
 • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
 • Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

*При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.


ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап - провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 29.01.2021г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково

телефон: 038/ 603 461 Златка Караджова – Ръководител проект

______________________________________________________________________________

Проект BG05M9OP001-2.019-0001-С01
„Подай ръка на нашите деца“, финансиран от ОПРЧР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Още новини

Хороскоп за 07.03.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Авторитетът, с който се ползвате ще разшири възможностите пред вас в бизнес и професионален план. В реализацията на целите си ще ви се наложи да правите компромиси, но няма да съжалявате. И с право, в замяна ще получите удовлетворяващи ви условия. Някой, с когото имате неизяснени отношения ще поиска обяснение.
07 мар 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Ще ви въвлекат в спор, към който е по-добре да запазите неутралитет. На по-късен етап това ще ви донесе предимство, за това бъдете далновидни. Добри новини, свързани с бизнеса или службата, или отнасящи се до нова заетост. Домашен ремонт може да погълне от времето ви, но не се противете.
07 мар 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Високите ви изисквания налагат да не спирате в развитието си, в професионален и личен план. Добрите ви контакти ще са ви от полза при търсене на повече информация по интересуващ ви въпрос. Културни интереси ще ви отведат на интересно място, сред хора, споделящи общи вълнения.
07 мар 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Денят ви ще премине без изненади и ще успеете да се подготвите за предстояща изява. Настроението ви ще се подобри и това ще се отрази на всички около вас, ставайки по-добри, усмихнати и услужливи. Пътуванията ще преминат без излишни главоболия и с добри резултати, ако са свързани със срещи и работа.
07 мар 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Обзети сте от ентусиазъм и горите от желания за действие. Добре ще е, ако обедините усилията си с тези на хората около вас. Можете да се надявате на успех следобед, когато имате по-благоприятни шансове да достигнете до цел. Занимават ви и личните проблеми на ваш близък. Може би наистина ще му помогнете.
07 мар 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Очаква ви доста разнородна и интересна работа днес. Може би ще се наложи да се справяте в ситуация непривична за ежедневните ви занимания и това ще се окаже много полезно за в бъдеще. Ако се реализирате в деловата сфера денят може да ви донесе и перспективна възможност за инвестиции, което в кратък срок ще се отрази много благотворно на материалното ви положение.
07 мар 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Съобразявайки се с обстоятелствата, ще си наложите повече тъпение в общуването с колегите и всички около вас. Прецизността, с която работите ви носи добри резултати и в същото време трупате емоционално и физическо напрежение, което ако не бъде овладяно, може да доведе до нежелани последствия.
07 мар 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Може да се каже, че днес е един от вашите дни. Успехът ви в службата ще бъде нещо естествено днес, като няма да закъснеят и новини за повишения или добри материални и лични печалби. Сякаш сте полетели на ангелски крила. Е, напоследък доста се потрудихте и сега намерете подобаващ начин за веселба и почивка. Няма да ви липсва добра компания от верни другари.
07 мар 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Нови развития или непредвидени обстоятелства могат да променят намеренията ви, най-вече в служебен план. Нови срокове, по-спешни задачи или неотложно пътуване ще ускорят темпото. Проявете разбиране и с работата си покажете, че сте над дребните и незаслужаващи внимание нечии капризи.
07 мар 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Когато се чувствате добре и във форма, на всички около вас им е приятно. Настроението и самочувствието ви се нуждаят от оздравяване. Обърнете внимание на онези неща, които ви причиняват болка и ви правят унили. Дистанцирайте дразнителите, починете си от всякакви грижи, потърсете приятни за душата и тялото ви занимания.
07 мар 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Настроението ви днес едва ли ще е върхово, за което няма конкретна причина. За да се разбирате с околните обаче, постарайте се да владеете емоциите си и да не пресичате ентусиазма на хората, които го проявяват. В личен план ще бъдете изненадани от констатация на ваш близък, която доста ще ви накара да се замислите.
07 мар 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Идващите дни ще ви натоварят с отговорности и повече ангажименти. Гледайте днес да си починете, като оставите и на другите да се включат в домашната работа. Децата ще следват своите желания и това ще ви кара да се съобразявате с тях. Повече мислете за здравето си, има какво да промените в режима си на хранене.
07 мар 2021
Последни новини