От х:

Днес в x:

Общински съвет гласува Стратегия за управление на общинска собственост

Стратегия за управление на общинската собственост през периода 2024-2027 година  беше разгледана от постоянните комисии към Общинския съвет и единодушно гласувана на редовната сесия.

Община Първомай управлява 5450 имота частна общинска собственост и още 7911 -публично -общинска собственост. Незастроените терени са 120, а застроените нежилищни имоти – 123. На територията на Общината има 10 бр. спортни имота – стадиони, футболни игрища и волейболно игрище. Освен тях са построени още 10 спортни площадки.

Към настоящия момент Община Първомай разполага със имоти от общински поземлен фонд общо в размер на 94 780 дка. От тях 56 056 дка. са публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: пасища, полски пътища, язовири, водоеми, др. водни течения и хидромелиоративни съоръжения, напоителни канали, дерета и гробищни паркове и 38 724 дка. са частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: ниви, ливади, лозя, напоителни канали, дерета, напоителни канали, хидромелиоративни съоръжения, оврази и промойни и др.вид земеделски земи.

Община Първомай е собственик на 41 бр. водни обекти (язовири и водоеми), за които са съставени актове за публична общинска собственост. Почти всички водостопански съоръжения са изградени през 60-те години на миналия век.

Община  Първомай притежава собственост и в 7 търговски дружества: Медицински център 1, Многопрофилна болница – Първомай, „Овъргаз-юг“ – Асеновград, „Пловдивска стокова борса“, „МБАЛ – Пловдив АД“, „Тракия Еко“ Асеновград и „Свободна зона“ -Пловдив.

Заключението в стратегията за управлението на общинските имоти е че „ефективно управление и разумно разпореждане” би могло да се изведе като нейно мото предвид ограничените наличности и възможностите за разходи за поддържането на имотите.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини