От х:

Днес в x:

Започва подборът за 10 съдебни заседатели за Районен съд- Хасково

Общинският съвет на Хасково трябва да гласува подбор на 10 съдебни заседатели. Те ще участват в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Хасково. В тази връзка е от процедура за определяне на съдебни заседатели за 2024 – 2028 година.

Всеки, желаещ да стане съдебен заседател и отговарящ на изискванията, може да входира документите си за участие в откритата процедура в деловодството на Община Хасково до 18 януари 2024 година.

За съдебен заседател може да бъде избран български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години, има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не страда от психически заболявания и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

Лицето не трябва да е съдебен заседател в друг съд, не може да е общински съветник, не трябва да участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, а също и да работи съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Окомплектовката на документите, които трябва да бъдат представени от кандидата, включва: подробна автобиография, нотариално заверено копие от диплома за завършено образование, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване. Необходими са още: данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки, мотивационно писмо, писмено съгласие, декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3, както документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Съгласно чл.88, ал.4 от ЗСВ, обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Видеа по темата

Последни новини