От х:

Днес в x:

Министър Пулев назначи двама нови членове на Надзорния съвет на Българската банка за развитие

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на едноличен собственик на капитала на Българска банка за развитие ЕАД (ББР ЕАД), подписа днес назначаването на доц. д-р Росен Карадимов и Деляна Иванова като нови членове на Надзорния съвет на ББР.

С днешното решение Надзорният съвет на Банката се увеличава от трима на петима членове, като това не натоварва финансово ББР. Припомняме, че на 23 септември министър Пулев намали възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на ББР на 2000 лв., при наследени от неговия предшественик възнаграждения от до 10 000 лв. на човек на месец. Така месечната сума за възнаграждения на всички петима членове на НС след увеличаването на състава на органа ще е в пъти по-малко от възнагражденията на тримата, преди промените, направени от министър Пулев. Тези нива на заплати са близки до пазарните в сходните структури на търговските банки в страната.

Приоритетна задача, възложена от министъра на новите членове на Надзорния съвет, е изработване и реализиране на правни, надзорни, контролни и организационни механизми, които да гарантират, че Банката ще следва единствено и само политики, които постигат целите ѝ, заложени в чл. 2, т.1-т.5 на Закона за ББР.

Днешното решение за попълване на състава на НС на ББР АД е в изпълнение на обявеното по-рано от министър Пулев намерение да подсили ефективността на работата на Надзорния съвет, като прекрати порочната и противоречаща на Закона за ББР, Търговския закон и Устава на ББР практика Надзорният съвет на Банката да дублира функциите на Управителния ѝ съвет.

Съгласно чл. 242, ал. 1 ТЗ и чл. 50, ал. 4 от Устава на ББР, Надзорният съвет не може да участва в управлението на банката.

С днешното решение едноличният собственик на капитала възлага на Управителния съвет незабавно да уведоми БНБ по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за кредитните институции и да заяви за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, назначаването на новите членове на Надзорния съвет на Банката.

Доц. д-р Росен Карадимов е избран за член на НС на ББР след предварително одобрение от БНБ, по реда на чл.11, ал.3 от Закона за кредитните институции и при изпълнение на допълнителните условия на чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредба № 20 от 2019 г. на БНБ за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции. Той е избран за член на НС на ББР като независим член, по смисъла на указанията на ЕЦБ за диверсификация и в изпълнение на изискването на чл.10а от Закона за кредитните институции.

Доц. д-р Росен Карадимов е преподавател в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от 1991 г. Титуляр и лектор на учебната дисциплина Право на интелектуалната собственост. Специализирал е търговско право в Институт „Макс Планк“, Хамбург, Германия. Автор на две монографии и множество научни публикации във водещи правни издания. Председател на УС на „Институт за нов икономически напредък“. Член на работна група „Закрила на интелектуалната и индустриална собственост“ към Съвета по европейски въпроси на Министерски съвет на Република България. Член на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство на Република България. Народен представител в 7-ото Велико народно събрание, участвал в приемането на Конституцията на Република България от 1991 г. Народен представител в 36-ото Народно събрание, член на Законодателна комисия и Комисия по национална сигурност, участвал в приемането на ключовите основополагащи закони на съвременното българско търговско и банково законодателство, вкл. Закон за БНБ (1991 г.), Закон за банките и кредитното дело (1992 г.), Търговския закон (1991 г.) Член на законодателния съвет към 37-ото Народно събрание. Заместник-председател на Столичния общински съвет 1999-2003 г. Съветник в Политическия кабинет на министър-председателя на Република България 2005-2009 г. Адвокат към САК от 1995 г. Правен консултант и процесуален представител на ББР АД, НГФ ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс АД по дела по спорове по предявявани вземания към КТБ АД (н) в производството по несъстоятелност и обжалване на сметката за разпределение. Процесуален представител на ББР АД по други търговски дела, свързани със събиране на проблемни вземания на Банката. Процесуален представител на други кредитни институции.

Деляна Иванова е избрана за член на НС на ББР след предварително одобрение от БНБ, по реда на чл.11, ал.3 от Закона за кредитните институции и при изпълнение на допълнителните условия на чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № 20 от 2019 г. на БНБ за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции.

В последното редовно правителство Деляна Иванова е заместник-министър на регионалното развитие, ръководител на управляващите органи на програмите със средства от ЕС, администрирани в МРРБ и ресорен заместник-министър за политиките в отрасъл водоснабдяване и канализация и държавна собственост. Като заместник-министър е член на Управителните съвети на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и на Държавен фонд „Земеделие“, участва в множество комитети, съвети и работни групи, включително, но не само: Консултативен съвет към „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, Национален икономически съвет, Постоянно действаща работна група по насърчаване на инвестициите и иновациите, Междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР, Национална група за координация на дейностите по изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, Национален координатор за Дунавската стратегия, Член на междуведомствена работна група „Финансови и бюджетни въпроси“ към Съвета по европейски въпроси, Член на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет, Член на комитета за управление по проект за техническа помощ „Подкрепа за създаване на национален декарбонизационен фонд“, Работна група за разработване на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г., Член на Междуведомствена работна група за координация на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, Председател на работната група за изготвяне на структура, механизъм за управление, правила за кандидатстване и критерии за оценка на проекти по нов фонд с работно наименование „Национален фонд за сближаване между регионите“, Координационен съвет по концесиите, Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество и др.

Преди встъпването си в изпълнителната власт, Иванова е народен представител в 45-ото Народно събрание и 46-ото Народно събрание и е член на Комисията по бюджет и финанси. По-голямата част от професионалния ѝ път е в банковата сфера, като доказва своите експертни и лидерски качества в корпоративно банкиране и кредитен риск в Креди Агрикол България (Изпълнителен директор и член на Управителния съвет), ТБ Биохим, Банка ДСК и Пощенска Банка/ Юробанк България.

Източник: БНТ

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини