От х:

Днес в x:

3 °C

Преброяване 2021: Проверяват грамотни ли сме и живели ли сме в чужбина. Броят бараки, каравани и плаващи къщи

Всички държави членки на ЕС ще проведат изчерпателни преброявания на населението и жилищния си фонд през 2021 г. Какво ще включват въпросниците разкрива Програма на преброяването, приета от Министерския съвет в края на ноември. 18-ото преброяване в историята на страната ще се проведе от 22 януари до 1 февруари. Както и през 2011 г., ще има възможност да се преброим електронно или да изчакаме преброител. С цел сигурност на хората от НСИ ще осигурят единна телефонна система, чрез която ще можем да проверим кого да очакваме, да получим методическа помощ или разрешим проблем.

Участието в преброяването е задължително, но анкетите ще съдържат и въпроси, на които може и да не отговорим. Те се отнасят до етническата ни група, вероизповеданието, майчиния ни език и дали имаме намалена работоспособност.

Проверката на целия инструментариум ще бъде направена догодина (между януари и април) чрез пробно преброяване сред няколко общини.

Важни дати

Преброяване 2021 започва в 0.00 часа на 22 януари 2021 г. и всички събрани данни ще се отнасят към тази дата.

У нас преброяването ще се проведе на два етапа:

• Чрез онлайн електронна преброителна карта - от 0.00 часа на 22 януари до 24.00 часа на 31 януари 2021 г.

• Чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 1 февруари до 20.00 часа на 15 февруари 2021 г.

Какви данни ще искат от нас

По отношение на населението ще се събират данни само за обичайно пребиваващите в България, не и за българите в чужбина. Според този принцип населението се дели на: налично, временно отсъстващи (които обичайно живеят в преброяваното жилище, но към критичния момент на преброяването отсъстват от домовете си за период по-малък от една година и се намират на територията на друго населено място в Република България или извън нея поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка, работа, медицинско лечение, религиозно поклонение и други) и временно присъстващи лица.

Хората с незаконен или нерегистриран престой, търсещи убежище и поискалите или получили статут на бежанец или друга международна закрила ще бъдат преброени като население на страната, ако отговарят на критериите за обичайно местопребиваване в държавата. От населението на страната ще изключат чуждестранните военни у нас, военноморските и дипломатическите служители и техните семейства.

В първата голяма група въпроси - демографските характеристики в анкетната карта ще попълваме: пол, възраст, статут на пребиваване, юридическо семейно положение (брак), фактически семеен статус, брой деца (вкл. осиновените).

В групата на икономическите характеристики се вписват: заетост, безработица, професия, икономическа дейност, статус в заетостта.

Трудовият статус обхваща:

• Текущото икономически активно население (работната сила) - всички, които се определят като заети (всички на и над 15 г., които извършват работа дори 1 час, срещу която получават заплата или друг доход; не работят, но имат работа, от която отсъстват временно поради болест, годишен отпуск, отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на дете, обучение, свързано с работата, стачка и др.); безработни (всички на и над 15 г., които: нямат работа през наблюдавания период; търсят работа през период от четири седмици; имат готовност да започнат работа през наблюдавания период или до две седмици след края му); други (лица извън работната сила, които през наблюдавания период не са нито заети, нито безработни. Тук се включват учащи и пенсионери (ако не са икономически активни), лица под 15 години и др.);

• професия (длъжност);

• икономическа дейност - вид производство или дейност на предприятието (или сходна структура), в което през наблюдавания период е местоработата на дадено заето лице;

• статус в заетостта: наети; работодатели; самостоятелно заети (без наети); други.

Под "други" се имат предвид: неплатени семейни работници, които работят без заплащане във фирма, предприятие или стопанство на родствено лице от същото домакинство; членове на производствена или земеделска кооперация, които са членове на кооперацията и работят в нея, за което получават възнаграждение, а не само рента.

• местоположение на работното място или на учебното заведение.

Втората група изискуеми данни са образователните характеристики. Те включват:

- грамотност (грамотен е всеки, който може да пише, да чете, да събира, изважда, умножава и дели);

- степен на завършено образование;

- участие във формално (училища, колежи, университети) или неформално (курсове, семинари, конференции, лекции, частни уроци и др.) образование или обучение.

Третата група е миграция.

Тук обект на наблюдение при преброяването са:

- държава/място на раждане;

- гражданство;

- миграционен статус:

• пребивавало ли е лицето някога в чужбина и година на пристигане в страната;

• предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане на сегашното място;

• обичайно местопребиваване една година преди преброяването.

Следващата - етнокултурни характеристики - не е задължителна за попълване. Доброволно ще споделяме каква е етническата ни принадлежност, вероизповеданието ни, майчиният ни език и религията.

Ако имаме степен на трайно намалена работоспособност (удостоверени с експертно решение от ТЕЛК и/или НЕЛК), също ще решим сами дали да споделим тази информация, както и какви са видът и степента на увреждане.

Във въпросника ще попълваме и данни за характеристиките на домакинствата и семействата. От тях ще стане ясно каква част от населението попадат в групата "домакинство" (едно или повече лица, които живеят самостоятелно със самостоятелен бюджет); колко души живеят в пансиони, интернати, домове, колко са бездомните, на които е осигурен подслон; колко са семействата у нас, като в тази група попадат както живеещи заедно родители и деца, така и делящи един покрив двойки без деца или родители, които отглеждат детето/децата си сами, без майката или бащата на децата.

Жилищен фонд

Втората част от преброяването включва събиране на данните за жилищните сгради, броя на жилищата, в които живеят хора и необитаемите жилища; нежилищните сгради и тези със смесено предназначение, както и "други", като хижи, колиби, бараки, каравани, плаващи къщи, хамбари, мелници и друг вид подслон.

Тук попадат и въпросите за географските характеристики за принадлежността на анкетираните към даден географски район и за местоположението им (адрес). Ще се събират и данни за характеристиките на жилищните сгради (брой етажи, жилища, във или извън регулация; тип на строителната конструкция). Така ще разберем и "възрастта" на сградите у нас, в колко от тях има асансьор, достъпни ли са за хора с увреждания. Ще стане ясно и колко хора притежават собствено жилище и колко живеят под наем; колко са големи жилищата у нас, с колко стаи са. Има и група въпроси за енергийната осигуреност, включително за наличието на алтернативни източници на енергия в жилището, както и за външната и вътрешната му изолация.

Предварителни резултати от преброяването (общ брой население, жилища и сгради) ще бъдат оповестени от НСИ до 6 месеца след края на работата на терен, а окончателните - за броя, структурите и характеристиките на населението, жилищата, сградите, домакинствата и семействата - до 12 месеца след края на работата на терен.

Извадкови изследвания

Паралелно с преброяването на населението и жилищния фонд, което ще обхване цялото население на страната, ще се проведат и извадкови изследвания. Те ще са за изучаване на раждаемостта и репродуктивното поведение и за миграцията и миграционното поведение на населението. За целта ще има допълнителни анкетни карти и едно домакинство ще може да попадне в извадката само за едно от изследванията.

Раждаемост

Основна цел на изследването на раждаемостта и репродуктивното поведение е осигуряването на надеждни и обективни статистически данни, които да подпомогнат вземането на решения в областта на демографската политика на страната, става ясно от Програмата за преброяването през 2021 г.

Задачите на изследването са да установи:

• Репродуктивните идеали и нагласи на населението в репродуктивна възраст;

• Репродуктивното поведение;

• Намерения, бъдещи планове и очаквания;

• Факторите, които определят репродуктивното поведение на населението.

Обект на наблюдение ще са всички жени на възраст 15 - 49 г. и всички мъже на възраст 15 - 59 г. с обичайно местопребиваване в страната. Планираният обем на извадката е приблизително 12 500 души.

Миграция

Основната цел на изследването на миграцията и миграционното поведение на населението е изучаване на миграционните процеси в годините между двете преброявания (от 2011 г. до 2021 г.), очакванията и факторите, които определят това поведение. Чрез изследването се установяват:

• Обхватът, интензивността и направлението на вътрешно- и външномиграционните процеси;

• Социално-демографските категории население, които формират миграционните процеси;

• Промените в характера и тенденциите в развитието на вътрешната и външната миграция;

• Факторите, които определят миграционното поведение на населението;

• Очакванията, свързани с бъдещата вътрешна и външна миграция на населението.

Обект на наблюдението са хората възраст 15-74 г. с обичайно местопребиваване в страната, независимо дали са мигрирали някога през живота си. Планираният обем на извадката е около 28 000 души.

Изследване на бюджета на времето

След приключване на преброяването, в периода октомври 2021-октомври 2022 г., НСИ ще проведе извадково изследване „Бюджет на времето“ на населението. Данните от него ще покажат как хората у нас разпределят времето си, колко време отделят за домакинска работа - каква част от нея поемат мъжете и каква - жените, дали се включваме в доброволна помощ, пътуваме ли, колко време се грижим за себе си.

Различията в бюджета на времето по пол биха могли да допринесат за разработване на политики за преодоляване на неравенството, обясняват от НСИ. Те могат да бъдат и основа за разработване на програми, целящи оптимизиране на дейността на транспортните и комуналните услуги, изграждане на детски заведения, спортно-развлекателни заведения, за разработване на политики, подпомагащи включването на подрастващите и младежите в социалния живот.

Анкетите ще попълват хора на и над 10 г. от обикновени домакинства. Планираният обем на извадката е около 6000 души.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 01.12.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Днес сте доста заети, но вършите всичко по отличен начин. Намирате време дори за незначителни неща, а това се дължи на безупречната ви организираност. Не допускайте на нищо да нарушава графика ви, тъй като това няма да се отрази добре на очакванията ви.
01 дек 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Не се отказвайте от целите си, перспективите са обещаващи. С повече активност и добра организация ще се адаптирате към промените, колкото и да не ги отчитате като факт. Вътрешни противоречия ще ви изправят пред необходимостта да вземете бързи решения, отнасящи се до вас самите.
01 дек 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
За себе си изяснете какво точно искате и го направете.Успеете ли, ще се почувствате по-добре и ще добиете желание за нови развития. Започнати проекти могат да бъдат прекъснати, вина, за което носите и вие. Работейки върху себе си, ще постигнете вътрешна хармония и с повече доверие ще градите плановете си.
01 дек 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Акумулираната от вас енергия ще се прояви по подходящ начин и скоро ще може да се поздравите с практични реализации. Новости и от личен характер ще зарадват някои от вас, особено самотните Раци. Започната връзка ще продължи дълго. Вниманието и нежността, на които се радвате ви правят по-добри.
01 дек 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Работете сериозно днес, тъй като развитието на делата ви в близко бъдеще зависи до голяма степен от днешния ден. Подходете с търпение към бюрократичните неуредици и не хабете нервите си за дреболии. Замислете се за сериозни инвестиции.
01 дек 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Нищо не е невъзможно за вас, щом веднъж сте решили да действате. Само внимавайте, да не предизвикате съдбата с агресивната си намеса в отношения и събития, в които е по-добре да стоите настрана. Ако целите ви са свързани с бизнеса или професионалната кариера ви очаква натоварена програма.
01 дек 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Ако не изненадвате с нищо партньорите си днес и действате така, както те очакват, ще имате хубав ден. Овладейте емоциите си и проявете повече търпение в отношенията си с близките. Служебни пътувания ще ви ангажират допълнително, но не съжалявайте. Има какво да покажете и на какво да се научите.
01 дек 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Не се преуморявайте, ангажиментите ви са достатъчни за повече от едни човек, за да поемате нови. Потърсете свой начин да си починете, като се освободите от натоварващи мисли и обновите силите си. Така ще се подготвите и по-добре за предстоящите си изяви, за които сте нетърпеливи.
01 дек 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Всичко може да почака, щом така преценявате, че е най-добре за вас. Запазете доброто си настроение и не пропилявайте времето си в усилия да убеждавате някого в правотата на мислите си. Оставете другите сами да решават бъдещето си, вие се погрижете за своето. Но и не оставяйте в близките си впечатления за отчуждение.
01 дек 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Денят ви ще бъде много приятен, най-вече поради успехите в личен план. Удава ви се шанса да зарадвате семейството си. Напоследък сте занемарили здравето си и това може да ви изиграе лоша шега. Полагайте повече грижи в тази насока.
01 дек 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Съсредоточете енергията си в творчески проекти и ще постигнете забележителни резултати. Внимавайте да не се разминете с една изгодна сделка. Очертава се служебно пътуване, което ще отвори шанс за служебен просперитет.
01 дек 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Повече се вслушвайте в мнението на специалистите и не пристъпвайте съветите им. Във ваш интерес е да се поддържате в добра форма и да не прекалявате с нищо. Начинанията, с които се захващате могат да бъдат успешни, ако смекчите тона си в отношенията с колегите и приведете в ред личните си дела. Не се разпилявайте.
01 дек 2020
Последни новини