От х:

Днес в x:

14 °C

Обществените поръчки ще се движат онлайн

Обществените поръчки в страната ще се възлагат електронно, но това ще стане поетапно. За целта ще бъде разработена и централизирана електронна платформа.

Промяната е част от измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки, които правителството одобри днес.

Измененията се налагат заради примерите на различно прилагане на закона, заради което е необходимо и прецизирането на нормативната уредба, мотивират се за решението министрите.

След влизането в сила на промените централизираната електронна платформа ще е задължителна за използване от всички възложители. Изключение ще се прави само за покупки от централните органи, които ще могат да използват собствените си платформи. Те обаче ще трябва да ги синхронизират и също свържат с националната платформа.

Задължителна електронна комуникация ще доведе и до промяна в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на поръчките. Съответно изменения ще има има и в правилата за съхраняване на информацията.

Част от процеса на електронизация на обществените поръчки е и електронното разплащане. В тази връзка възложителите ще трябва да имат система за приемане и обработване на електронни фактури.

Сред по-съществените одобрени днес промени са: повишаването на стойностните прагове с около 5 на сто за доставки и стандартни услуги. Предвидено е по-значително увеличение на праговете за строителство и за социални и други специфични услуги цели доближаване до съответните европейски стойности.

За постигане на по-голяма прозрачност в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките, се предлага възложителите да бъдат задължени да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Предложено е прецизиране и на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Той се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Променени са и съответните разпоредби, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Ще има и санкции за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител. Целта е - дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

В законопроекта са предложени и промени във функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки – Агенцията по обществени поръчки. Те са свързани главно с осъществявания предварителен контрол и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да прецизират съответните разпоредби, които регламентират неговото осъществяване.

Част от промените касаят и административнонаказателните разпоредби. Ще има по-сериозни наказания например за повторни нарушения.

 Haskovo.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини