От х:

Днес в x:

В четвъртък от 13.00 часа регионална телевизия еТВ / ЕСКОМ/ ще излъчи общинската сесия на живо

Нова безплатна услуга за абонатите на ЕСКОМ! Излъчване на заседанията на Общински съвет-Смолян на живо

На 30.05 от 13.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Смолян. Вижте точките, които ще обсъжда местния парламент:

1.Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ  проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух – фаза 2“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, по процедира чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ . Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

2.Приемане годишен план за ползването на дървесина от горски територии,  собственост на Община Смолян през 2024 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

3.Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

4.Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост – училище с. Виево. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

5.Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот Стоматологична поликлиника, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

6.Отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини в помещения общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

7.Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за млекомати по реда.  Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

8. Отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 67653.921.507 за оформяне на детски кът с място за отдих по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

9. Сключване на предварителен договор за част от поземлен имот с идентификатор 24089.929.7 по кадастралната карта на с. Дунево, общ. Смолян. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

10.Сключване на предварителен договор  част от общински имот /улична регулация/по плана на с. Славейно, общ. Смолян. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

11.Сключване на предварителен договор п за част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.312 по кадастралната карта на гр. Смолян. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

12.Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67547.5.140 по кадастралната карта на с.Смилян, на основание чл.199 от ЗУТ. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян 

13.Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67547.913.362 по кадастралната карта на гр. Смолян, на основание чл.199, ал.1 от ЗУТ. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

14.Прекратяване на съсобственост в с. Турян, общ. Смолян. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян 1

5.Даване съгласие за отпускане на средства за закупуване на хладилен шкаф и актуализация на бюджета на ДГ“Дъга“ – с.Смилян, в частта за капиталовите разходи Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

16.Изменение на Решение № 66 от 09.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян. Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

17.Ново обсъждане на Решение №189 от 25.04.2024 г. на Общински съвет – Смолян, върнато със Заповед № АП-03-14-207 от 14.05.2024 г. на Областния управител на Област Смолян. Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС – Смолян

18.Постъпило предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за установяване на жилищните нужди , настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Смолян. Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС – Смолян

19.Приемане на решение за провеждане на изнесено заседание на Общински съвет – Смолян, през м.август 2024 г. в село Мугла. Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС - Смолян

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини