От х:

Днес в x:

12 °C

Ръст на чуждестранните инвестиции през последните години в Кърджалийско

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2018 г. възлизат на 291.6 млн. евро, което е с 13.8% повече в сравнение с 2017 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.2% и 9.7% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район. Област Кърджали заема дванадесето място в страната по размер на чуждестранните инвестиции. През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 129.6 млн. eвро, или 44.4% от всички инвестиции. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 2.6 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 45.3% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял намалява общо с 11.9 процентни пункта спрямо предходната година.

През 2018 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като най-голям дял има община Кърджали със 130.6 млн. евро, или 44.8% от всички инвестиции в областта. Спрямо предходната 2017 година направените чуждестранни преки инвестиции в общината намаляват с 9.0%, а относителният им дял от общите инвестиции в областта намалява с 11.2 процентни пункта.

Методологични бележки Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях. Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от: - чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието; - плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие; - минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното преприятие.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини