От х:

Днес в x:

Репортерът и водещ на еТВ и СмолянБгвести Анелия Веселинова с Годишната награда за журналистика / ГАЛЕРИЯ/

  33-ма просветни дейци получиха Годишната награда на Община Смолян. Тя се връчва всяка година навръх 24 май. Те бяха отличени за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката. Номинациите за наградите се извършват от самите съюзи на учители, писатели, журналисти и др. Тази година отличието за журналист за 2024 година отиде при Анелия Веселинова Митковска - репортер и водещ на телевизия еТВ и СмолянБГвести. 

  Секретарят на Община Смолян Момчил Николов съобщи, че тя получава Годишната награда за всеотдайната работа, за обективното отразяване на случващото се в Община Смолян. Журналистическият й път тръгва от Радио „Родопа“ като радиоводещ. Четири години е автор и водещ на предавания в телевизия „Родопи Сат“. Минава през репортерската школа на вестник „Родопи вест“, след което в продължение на десет години е кореспондент от Смолян на Нова телевизия. От 2017 г. до днес е репортер в сайта СмолянБГвести, както и автор и водещ на предавания по телевизия еТВ. Сред тях са „От мерак“, „Питай кмета“, „Неопитомените Родопи“ и „Истории извън новините“, допълни още Николов.

  Наградите на всички отличени бяха връчени от кмета Николай Мелемов. Вижте имената на всички: 

  1. ГАЛИНА Н. ДИМИТРОВА – АНГЕЛОВА, старши учител в ДГ „Слънце“ – гр. Смолян. За целенасочената работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния процес за личностно развитие и развитие на компетентностите на всяко дете; за ефективната работа с деца със специални образователни потребности и прилагане на индивидуален подход, съобразен с потребностите на децата; за постигнатите високи резултати на децата на местни и национални конкурси; за професионализма в методиката на преподаване, използването на интерактивни методи на обучение, както и новаторски дух и иновации; за участието й в квалификационната дейност на образователната институция и ефективно взаимодействие и сътрудничество с родителите.

  2. ЛИЛИЯ М. УЗУНОВА, старши учител в ДГ „Синчец“ – гр. Смолян. По повод активната й работа за издигане авторитета на ДГ „Синчец“ – гр. Смолян. За много добрата й научно-методическа и педагогическа подготовка. С упоритост и творчество организира и осмисля живота на децата, като използва нестандартни похвати, разнообразни форми и средства за постигане на максимални резултати в подготовката им за училище. Притежава обективно и критично мислене, което й помага в екипната работа. Оказва методическа и организационна подкрепа на новоназначени учители. Участва във всички форми на вътрешна и външна квалификация.

  3. ТОДОРА П. ХУБЧЕВА, старши учител в ДГ „Родопчанче“. За своя доказан професионализъм, всеотдайност в работата, за приноса й да превръща детската градина в привлекателен център. За отличните организационни качества, комуникативни умения, позитивно мислене, лоялност, креативност и коректност в работата с персонала, родителите и обществеността. Тодора Хубчева се отличава с личен стил на преподаване, включващ оригинални педагогически технологии и методи. Уважението към детската личност е в основата на общуването й с децата, непрекъснато търси и прилага интерактивни методи за преподаване и общуване. Дългогодишният журналист е ропортер на СмолянБГвести и еТВ, обяви от сцената секретарят на Община Смолян  Момчил Николов

  4. СНЕЖАНА И. ТОДОРОВА – старши учител в ДГ „Радост“ – Смолян. Доказан професионалист с 39-годишен педагогически стаж. В ежедневната си работа проявява компетентност, отговорно отношение, както към децата, така и към техните родители. Повишава професионалните си умения и компетентности чрез участие в различни форми на обучения и квалификации. Умело подбира и използва подходящи образователни стратегии, като създава условия за постигане на оптимални резултати. Съдейства за развитието на потенциала на всяко дете.

  5. ВЕСКА Т. ХРИСТОВА, старши учител в ДГ „Зорница“ гр. Смолян. За постижения в професионалната област и методика на преподаване, за налагане култура на креативност, иновации, гъвкави модели на обучение, използване на различни преподавателски ресурси за активно взаимодействие и сътрудничество с родители и за координиране процесите в сферата на приобщаващото образование. Под нейно ръководство децата постигат високи резултати, развиват критично мислене, творчески умения и самочувствие.

  6. НЕДКА Х. КЕЙВАНОВА, старши учител в ДГ „Веселушко“ – Смолян. Тя приема работата си като отговорност, предизвикателство и мисия – да подпомага свободната изява на децата и личностното им израстване. Притежава професионализъм, основан на любовта й към децата. С методите си на преподаване се стреми да обхване всички деца от групата, както и деца със СОП. Работи фронтално, групово и индивидуални. Непрекъснато усъвършенства професионалните си компетентности.

  7. ИВАНКА Т. ДЕРЕКЬОВСКА, старши учител в ДГ „Буратино“ – гр. Смолян. За добрата педагогическа, психологическа и методическа подготовка. За положителното отношение към личностното си развитие и професионално усъвършенстване. Планира и прилага иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на децата. Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете, съобразено с индивидуалните му заложби, способности и интереси.

  8. ДАНИЕЛА Т. ЛАЛОВА, главен учител, преподавател по български език и литература в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян. За нейните професионални и лични качества, за проявената отговорност и творчески подход в учебно-възпитателната работа, за използването на иновативни методи и преподаването; за успешното сътрудничество с национални организации и институции като МОН, РУО и др. За активното участие в културно-образователните дейности, популяризиращи училището сред обществеността. За значимите постижения на нейните ученици на олимпиади и национални състезания, на НВО и ДЗИ. За успешното сътрудничество с колеги и ученици в съвместни мероприятия и благоприятната атмосфера, която създава.

  9. ЙОРДАНКА Б. ХАИМОВА, старши учител в начален етап на основното образование (I – IV клас) в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Смолян. За високата научна и професионална подготовка; за стремежа си да изгражда личности с открити сърца, любознателни и инициативни; за новаторството, което внася в ежедневната си работа с малките ученици; за участието в практически семинари на теми, свързани с методиката на преподаване на учебните дисциплини в начален етап; за усъвършенстването и прилагането на иновативни методи на обучение и използването на съвременни технологии в образователно-възпитателния процес; за постиженията на нейните ученици на общински и областни състезания и олимпиади, както и за високите резултати на НВО за IV клас.

  10. МАРГАРИТА Л. ШУКЕРОВА, ресурсен учител в ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян. За своята цялостна дейност, с която допринася за развитието и издигането на авторитета на училището и българското образование. Амбициозен учител със собствени цели, преследваща поставените задачи, в търсене на най-добрия краен резултат. Системна и задълбочена в подготовката си за ежедневната среща с деца със СОП. Самовзискателна в работата си за по-ефективно провеждане на учебните форми, в интерес на по-бързия ръст в развитието на децата със СОП. Благодарение на всеотдайния й труд и помощ към учениците със СОП, всички те се справят безупречно на НВО – 7 клас.

  11. МАРИЯ Г. БЕЧЕВА, учител в ОУ „Юрий Гагарин“ – Смолян. Учител с дългогодишен стаж и доказани умения за работа в екип. Висококвалифициран учител със знания, които надхвърлят нивото на учебните програми. Притежава психологически и педагогически умения за анализ на дейността на учениците и развиване на потенциала им. Ефективно работи с ученици със СОП. Провежда ежедневни срещи и разговори с родители на ученици от уязвими групи и ученици със СОП, предимно за посещението им в училище. Участва в разработването на проекти и във всички извънкласни дейности и мероприятия.

  12. ЦВЕТЕЛИНА К. УЗУНОВА, начален учител в ЦОУД в ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян. За реализирани инициативи с институции, превръщайки ги в иновативна образователна среда за учениците. За постигнати високи резултати от ученици на общински, национални и международни конкурси и олимпиади; за съвместните дейности с Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян и участието в проекти. За участие в редица иновации на ОУ „Иван Вазов“ – Смолян.

  13. МАРИЯ С. ЧАПАРОВА – РУБИНЕВА, старши учител по английски език в СУ „Отец Паисий“ – гр. Смолян. Притежава личностни и професионални качества, които я правят желан учител и уважаван колега. Умее да създава психологически комфорт на доверие и уважение. Прилага новаторски подходи в учебно-възпитателния процес. Участва като координатор и успешно реализира няколко международни проекта. Умело провокира интереса на учениците и желанието им за участие в училищната дейност. Непрекъснато се усъвършенства и посещава квалификационни курсове и семинари, които са ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагане на съвременни методи за работа с учениците.

  14. МИГЛЕНА С. ДАНГУЛЕВА, старши учител ЦОУД в прогимназиален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Смилян.
  За постижения в професионалната област и методика на преподаване, за отлично представяне на нейните ученици в олимпиади и състезания по БЕЛ, класиране на ученици на челни места на областно и национално ниво, осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда чрез прилагане на иновативни методи с професионална прецизност, за разработване и реализиране на проектни дейности, за ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители.

  15. СВЕТЛА М. МАЛИНОВА, старши учител по математика, компютърно моделиране, информационни технологии и физика и астрономия в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Арда.
  За високия професионализъм и високи резултати на учениците на НВО в VII клас, както и на математически състезания и олимпиади. Учениците й се представят достойно в следващ етап на образованието и в кариерното им израстване като информатици. Ефективно работи с учениците за подкрепа на личностното им развитие и придобиване на компетентности. Непрекъснато се усъвършенства професионално, следи новостите и прилага иновативни методи и технологии в работата си. Умее да работи в екип, участва в обществения и културния живот, в благотворителни акции и е уважаван общественик.

  16. ЛИЛЯНА Р. МАЛЕНКОВА, главен учител в начален етап в ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън. За активната си педагогическа дейност и забележителните резултати за подобряване на естетическото и нравственото възпитание на учениците; за успешно прилагане на нови методи и технологии в образованието; за отличната подготовка на ученици, които се представят достойно на олимпиади и състезания. Лиляна Маленкова е автор на училищната програма по здравно възпитание за четвърти клас и съавтор на програмите по Здравно възпитание в първи, втори и трети клас.

  17. МИХАЛ П. БАТАКЛИЕВ, старши учител на сборна група в целодневна организация на учебния ден в ОУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – с. Широка лъка. За ефективни дейности в сборна група, включително и ученици със специални образователни потребности – организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси. Отговорен, стриктен, комуникативен, всеотдаен, през деветнадесет годишния си професионален път е заслужил уважението на ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал.

  18. ГАЛЯ Г. МАРИНОВА – ПАСКАЛЕВА, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци. Директор – новатор. За прилагане на съвременни иновативни методи на организиране на образователния процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци. За отличните й организационни качества, комуникативни умения, лоялност и коректност в работата й с ученици и родителска общност. За успешно реализиране на проекти по Национални програми на МОН. За методическо и практическо усъвършенстване на интерактивното обучение на ученици чрез индивидуален подход и груповото им обучение. За активно включване в дейностите на училището за ефективна интеграция на ученици със СОП. За успешна мотивация на ученици за участие в проекти, олимпиади, състезания и турнири. За педагогическия професионализъм и управленски компетентности при планиране на образователния процес.

  19. МАРИЯ Н. КОДЖАКОЛЕВА, старши учител по български език и литература в ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Смолян.
  За безупречната си професионална подготовка и емблематичната любов към професията; за последователната и задълбочена работа върху професионалното и личностно усъвършенстване; за мотивиране и подготовка на ученици, които заемат престижни места на олимпиади и състезания по български език и литература; за отличните постижения на ДЗИ и НВО – резултатите на нейните ученици през всички години са над средното за страната; за активна извънучилищна и обществена дейност.

  20. ВАЛЕНТИНА Д. ДИКОВА – БАТИНОВА, старши учител по география и икономика в ППМГ „Васил Левски“ – Смолян. Всеотдайността, креативността и новаторството са част от качествата, с които дава пример и мотивира свои колеги и ученици. Първи и единствен до момента преподавател, който води профилираните предмети на XI и XII клас. В часовете си прилага нови интерактивни методи, дава допълнителна информация по различните модули. С неуморната и последователна работа създава условия за възможно най-добрата изява на учениците и личностното им развитие. Доказателство за това са високите и устойчиви през годините резултати на олимпиади, състезания и ДЗИ. Позитивна и отговорна, вдъхновява и провокира учениците, създава психологически комфорт на уважение и доверие.

  21. ХРИСТО П. КИМЕНОВ, учител по икономически дисциплини в ПГИ „Карл Маркс“ – Смолян. За мотивацията и ангажираността към успешното обучение на учениците. За иновативния подход в учебните дисциплини, които преподава. Подготвя и подкрепя ученици за национално състезание Практични финанси. Ръководител е на танцова и вокална формация „Луди млади“ и участва във всички училищни мероприятия с музикалната формация „Икономско настроение“. Взема активно участие в национални конференции и обучения. Работи по проекти. Изключителен учител и вдъхновител за нашата общност.

  22. ИНЖ. АНАСТАС К. КИСЬОВ, старши учител в ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян. За стремежът му да предаде трайни знания, умения и компетентности на своите ученици и да подпомогне професионалната им ориентация. Подготвяйки учениците си, той експериментира като използва иновативни методи и техники, влага педагогически талант и професионализъм и успешно ги подготвя за държавни изпити и придобиване на професионална квалификация. Умее да предава професионални знания и умения, да мотивира и вдъхновява своите ученици, да ги подкрепя в реализацията им по съответната специалност. Негови ученици заемат призови места в професионални състезания. Прилага различни иновативни и полезни подходи за мотивиране на учениците, с цел доразвиване и усъвършенстване на уменията им по изучаваната професия.

  23. СЛАВКА АЛЕКСЕЕВА УЗУНОВА, учител по математика и информатика в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка. За участието й в национални проекти и програми, за иновации в индивидуалния подход в обучението на учениците в областта на информационните технологии, спомагащи за развитие на музикалните им способности. За активното й участие в подготовката и провеждането на Национален конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“.

  24. АРХ. АНТОН А. ИВАНОВ, член на ръководството на КДК – Смолян. Изключително инициативен и успешен в своите занимания. Неговата компетентност в областта на архитектурата и пространственото оформление на различни вътрешни и външни територии, е от голяма полза за работата на КДК – Смолян. Организира сам прояви, свързани с фотографията и архитектурата. Като активен гражданин на Смолян има отношение към болезнените проблеми на града и градското пространство. Взема отношение по идеи за поставяне на паметници, пише статии, участва в сбирки на архитекти. На доброволни начала направи проектно-сметна документация за ремонт на компроментирания покрив на зала „Петър Стайков“.

  25. ВАСИЛ И. ЧИТАНОВ, актьор в РДТ „Николай Хайтов“ – Смолян. За многобройните му изяви на театралната сцената и ролите му в киното. През 2016 г. постъпва като актьор в РДТ „Николай Хайтов“ – Смолян, а по-значимите роли, изиграни от него, са: Лилян в „Палежи и грабежи“, от Н. Хайтов, реж. Юрий Дачев; Втори мъж в „Ами сега“ от Д. Маринов, реж. Красимир Ранков; Сър Тоби Хлъц в „Дванайста нощ“ от Шекспир, реж. Делян Илиев; Мравка в „Калуня – каля“ от Г. Божинов, реж. Благой Бойчев; Гангстер „Ще те накарам да се влюбиш“, реж. Адриан Петров и др. Участва в създаването на даден спектакъл не само с актьорска игра, но и с идеи за сценарий и хореография. Влиза с лекота от образ в образ и освежава ситуацията с вроденото си чувство за хумор. Универсален актьор подходящ, както за характерни, така и за комедийни персонажи. Перфектен актьор и професионалист, с много възхитителни качества и добродетели.

  26. АННА И. БОЛГУРОВА, музеен педагог в РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян. За приноса й към създаването на една от най-атрактивните части на експозицията на музея , особено за деца – изложбата от препарати „Горски приказки разказват Родопите“. За професионалното си развитие в областта на музеологията и културния туризъм. С работата си като музеен педагог и екскурзовод има съществен принос в утвърждаването на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян като значим научен и културен център, с рекордни постижения за миналата година – брой посетители, собствени приходи, реализирани проекти, работа с музейни публики, образователни инициативи и проекти.

  27. ВЕЛИЧКА А. ХРИСТОВА, библиотекар в отдел „Справочно-библиографски и краезнание“ в РБ „Николай Вранчев“ – Смолян.
  За своята всеотдайна и професионална работа, с която спомага за утвърждаването на библиотеката като институция, която пази, поддържа и разпространява националните, местните и духовните културни ценности на нашето общество. За приноса й в разработването на редица библиографски справки. За работата й по различни краеведски рубрики и краеведски презентации, подготовка на изложби и материали за „Маратон на четенето“.

  28. СТЕФАН Т. ГЛУХОВ, диригент на народния оркестър към ФА „Родопа“. За творческото пресъздаване на музикалния репертоар на ансамбъла, така че да въздейства върху зрителя и върху слушателя. Като диригент на оркестъра има необходимата компетентност да планира, организира и контролира работата си. Притежава добри комуникативни качества и умения за работа в екип, богата творческа мисъл, сценично поведение и способност да прилага идеите на практика. Владее отлично музикалната терминология и носи самостоятелна отговорност за представяне на оркестъра в концертните изяви на ансамбъла. Има солови изпълнения в много музикални произведения от репертоара на народния оркестър – „Невястата“, „Чан до чана, „Магията на Родопа“, „Изтървани ритми“ и др. Той е потомствен музикант и участва активно в проучването и разработването на фолклорен материал.

  29. ВЕСЕЛИНА Д. БАБАДЖАНКОВА, председател на клуб „Зевзек“ към НЧ „Орфееви гори 1870“ – гр. Смолян и участник в театралните постановки на читалищния Драматичен театър „Изгрев“. Артистичната си кариера Бабаджанкова започва с участие в спектаклите „Двубой“, „Как писар Тричко не се ожени за царкина Кита с китка накичена“, „Хоро“, „Женско царство“ и др. За изявите си като зевзек и разказвач на родопски хумор е носител на награда „Благолаж“ от Дома на хумора Габрово, както и на специалната награда на Международното бианале на хумора и сатирата. Водещ, организатор и участник в десетки сборни концерти, програми и фестивали. Тя е част от организаторския екип на Международния фестивал „Забранено за възрастни“. Автор и водещ на радио и телевизионни предавания, на песнопойката „Да запеем, приятели“ и на сборника „25 години клуб „Зевзек“, актриса, Веселина Бабаджанкова не спира да работи с млади хора и деца, да ги подготвя за сцена с изпълнения на народни умотворения на родопски диалект и да продължава традицията на богатия ни словесен изворен фолклор.

  30. ЗДРАВКА С. СУБАШИЕВА, преподавател в Детска музикална школа „Стефан Бончев“ към НЧ „Христо Ботев 1871“ – гр. Смолян. За дългогодишната и ползотворна дейност в обучението, развитието и възпитанието на младите таланти. За всичките 45 години като преподавател Здравка Субашиева е подготвила над 1000 ученици, голяма част от които са поели по професионалния път на музиката. Нейни ученици с индивидуални, квартетни и ансамблови изпълнения, са носители на грамоти, дипломи и медали от Национални и Международни прегледи. Освен като преподавател по акордеон Здравка Субашиева е била и корепетитор в оркестъра на оперетата, хорист и солист в Смесения хор към НЧ „Христо Ботев 1871“, музикален ръководител в Детските градини.

  31. НИКОЛА Д. КОКОШАРОВ – НЧ „Кирил Маджаров 1866“ – гр. Смолян, корепетитор на Смесена фолклорна група „С песните на България“, Фолклорна формация за обработен песенен и автентичен фолклор „Звъника“ и Детски танцов състав „Родопска китка“. За упоритата му работа като корепетитор и заслугите за развитието и популяризирането на традиционният български фолклор, за развитието на културно-художествената дейност на Народно Читалище ”Кирил Маджаров- 1866” и трите фолклорни състава; за високия професионализъм, ентусиазъм и упоритост, които той притежава; за многобройните участия и награди в общински, регионални, национални и международни конкурси и фестивали на Смесена Фолклорна група „С песните на България”, Формация „Звъника” и Детски танцов състав „Родопска китка”.

  32. ЕЛИЗА В. ХАДЖИЕВА, НЧ „България 1937“ – с. Могилица, ръководител на Клуб „Бащино огнище“ и член на читалищното настоятелство. Издирва и проучва историческите документи, среща се с възрастни хора за събиране на етнографски данни: песни, обичаи, данни за облекло, поминък, занаяти и т.н., с което допринася за обогатяване на познанията ни за поминъка на предците ни. Под нейно ръководство се преиграха някои от издирените обичаи – „Родопска сватба“, „Прощъпулник“ и др. Участва в сборник „Приказки, легенди, предания“. Ръководител и хореограф на клуб „Модерни танци“, инициатор е на създаването на клуб „Кънтри баби“ – с участието на три поколения. Оказва методическа помощ в оформянето на сценарии.

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
  Последни новини