От х:

Днес в x:

12 °C

Предлага по договаряне

Счетоводен софтуер, складов софтуер, софтуер за магазин, софтуер за заплати

Обява №57710

Предлага софтуерен продукт от ново поколение предназначен да автоматизира и информационно да осигури работата по управлението и контрола на фирмените дейности. Модулите са следните:

1. СЧЕТОВОДСТВО - Реализирани са функционалности, с които значително се намалява както времето за обработване на първичните документи, така и възможностите за допускане на технически и счетоводни грешки. Възможна е едновременната работа на няколко оператора. Предоставени са различни варианти на готови (браншови и типови) сметкоплани с възможност за развитие (адаптиране) на сметкоплана съгласно спецификата на работа на фирмата. Вградена е готова структура от настроени папки за документи, с възможност за редактиране и доразвиване в съответствие дейността фирмата. Разработен е гъвкав апарат за работа със системно зададени многомерни номенклатури, както и за изграждане на потребителски номенклатури в системата. При работа със счетоводни документи се осъществява контрол в реално време по номер, по контрагенти, по функционалности. Автоматично се генерират протоколите по ВОП. Цялостна обработка и контрол на дневниците по ДДС. Проверка на валиден ДДС номер и автоматично попълване на данни на нови контрагенти регистрирани по ДДС с натискане на един бутон.

Може да се следи и работи със задълженията от и към контрагенти в реално време. Има възможност за копиране на типови документи и контировки (шаблони), както и на вече обработени документи в минали счетоводни периоди. Широко се използват автоматизирани счетоводни операции при автоматичен обмен на данни между модулите на комплекса. Има разработен апарат за приключвателни вериги при работата с мемориалните ордери.

2. ТРЗ И ЛС - ЗАПЛАТИ - съдържа функционалности  за  ефективно управление дейностите в звената „Личен състав“, „ТРЗ“, „Парични средства“ и „Човешки ресурси“ на фирмата. Лесно се адаптира към бизнес модела на всяко предприятие. Съдържа богат набор от възможности за обслужване дейностите по формиране на работните заплати и поддържане на служебната информация за персонала. Данните могат да се обработват локално или в сървърен вариант по мрежа. Формира  всички  електронно  подавани   данни  в  НАП (Декларации образец 1 и образец 6, уведомления по чл. 62, чл. 123 от КТ),  към НОИ (описи за изплащане на парични обезщетения за временна нетрудоспособност – Приложение 9 и 10), към НСИ (месечни и годишен отчет). Поддържа месечни часови графици на работното време за всеки служител, което позволява ефективно да се обработват различни видове сменни графици при сумирано отчитане на работното време. Формира различни видове ведомости, фишове, рекапитулации и справки. Автоматично се следят полагаемият и остатъчните дни отпуски на персонала. Генерират се справките по НСС19 (за компенсируемост). Заложени шаблони и възможности за автоматичното формиране на повече от 50 вида  служебни и  трудови документи, над  150 различни  длъжностни характеристики, както и възможност за потребителско генериране на други подобни служебни документи.

3. СКЛАД включва в себе си функции за лесно водене, отчитане, контрол и продажба на голяма номенклатура от стоки, материали и изделия. Функционално осигурява възможности за извършването на разнообразни операции (включително разпадане и обединяване, между складова размяна) със стоките и материалите в един или няколко склада на фирмата. Стоките в склада могат да се описват с различни динамично създавани характеристики. Има изграден мощен апарат за ценообразуване и динамично следене на продажните цени на стоките. Осигурена е възможност за въвеждани и издаване на фактури по различни критерии и с различни валути. Издадените фактури (проформа-фактури) могат да се изпращат на клиентите по e-mail директно от Модула. Работа с партиди.

4. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ - Програмният модул поддържа всички необходими функционалности за структурно описване и подробно отчитане на материалните, нематериалните, финансовите, нетекущи активи, инвентара и малоценните и малотрайни предмети (ММП) на предприятието. В модула се формират САП и ДАП, както и справки за придобиването, движението и снемането от употреба на дълготрайните активи. Разработен е уникален апарат за изграждане и съхраняване на електронно досие за всеки ДМА

5. ФИНАНСИ - с модула се автоматизира обработката на информацията по  формиране на фирмения капитал, начисляване и отчитане на дивиденти на съдружниците, следят се получените и дадени фирмени заеми и начисляваните по тях лихви. Формират се плащанията и контрола по фирмени договори за наем.

Комплексът от програми е подходящ, както за малки ,така и за големи фирми и счетоводни кантори. В него уникално се съчетават ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности. Приложените информационни технологии при изграждането на системата са с висока степен на иновативност, като някои от тях се прилагат за първи път в световен мащаб. В работата на комплекса е постигната изключително добра информационна интегрираност между съставящите го модули.

Предимства:

  • Единна номенклатура за всички модули - данните се въвеждат веднъж и са достъпни във всеки модул
  • Бързи срокове на внедряване
  • Редовна актуализация през интернет без да е необходима намеса на програмен специалист
  • Работа под Windows и Linux Ubuntu
  • Автоматизирано осчетоводяване на издадените фактури от склада в счетоводството и обратно.
  • Импорт на банкови извлечения - спестява се огромна част от техническата работа по въвеждането им.
  • Производство с рецепти и разпад
  • Заложени контроли за вярност на данните и минимизиране на риска от грешки.
Последни новини