21 °C

Обявата вече е изтекла!

обучителен семинар за бюджетни организации 85 лв.

Д Р У Ж Е С Т В О “З Н А Н И Е” - Х А С К О В О
Бул. “България” 152, тел. 0882600062 и 0898328241;е-маил:drujestvo_znanie @аbv.bg

О Р Г А Н И З И Р А
СЕМИНАР НА ТЕМА: Практически насоки за начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации. Годишно счетоводно приключване за 2017 г. в бюджетните организации. Допускани пропуски и грешки при текущото отчитане на стопанските операции.
ПРОГРАМА:
І. Амортизации
1.Обхват.
2.Определения.
3.Определяне на срока на годност.
4.Остатъчна стойност.
5.Методи за амортизация.
6.Начисляване и отчитане на амортизацията. Структура от сметки и счетоводни записвания за начисляване на амортизациите.
7.Амортизационна политика
8.Изготвяне на амортизационен план. Завеждане, амортизиране и отписване на активи от амортизационния план; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).
9.Оповестяване.
10.Преходен период и процедури.
ИІ. Годишно счетоводно приключване за 2017 г.
1.Нормативни изисквания за съставяне на ГФО за 2017 г. на бюджетните организации. Промени в националното счетоводно законодателство, касаещи годишното приключване на 2016 г.
2.Акценти при осчетоводяване на стопанските операции в бюджетните организации.
3.Представяне на нефинансовите активи в годишния финансов отчет.
4.Провеждане на годишна инвентаризация. Документиране и осчетоводяване на резултатите от инвентаризация. Бракуване на нефинансови активи.
5.Процедури преди изготвяне на годишната оборотна ведомост.
6.Приключване на счетоводните сметки.
7.Изготвяне на баланс.
8.Пропуски и грешки при текущото осчетоводяване на стопанските операции.

ЛЕКТОР: ПЕПА ХАДЖИЕВА - директор на одитна дирекция “Финансови одити” в Сметната палата.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 85 / оседемдесет и пет / лева.
Семинарът ще се проведе на 21.11.2017 г., от 9.30 ч., в конферентната зала на НТС - Хасково /входа откъм площад “Свобода”/- 4 етаж.
Краен срок за записване 16 ноември 2017 г. Плащане по банков път, по сметката на Дружеството БДСК IBANBG 96STSA 93000005500687 BIK STSABGSF
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0882600062 и 0898328241

Обява № 49186

Последни новини